Mycetophilidae s.l. in collection of the Natural History Museum, London

 • ACNEMIA
  • ACNEMIA amoena Winnertz, 1863;
  • ACNEMIA asiatica Senior-White, 1924;Types: Hm
  • ACNEMIA defecta (Walker, 1856);[Leia];Types: L
  • ACNEMIA flavicoxa Freeman, 1951;Types: Hm
  • ACNEMIA fulvicollis (Philippi, 1865);[Agaricobia];
  • ACNEMIA funerea Freeman, 1951;Types: Hm
  • ACNEMIA longipes Winnertz, 1863;
  • ACNEMIA nitidicollis (Meigen, 1818);[Leia];
  • ACNEMIA vittata Freeman, 1951;Types: Hf
 • ACRODICRANIA
  • ACRODICRANIA africana Edwards, 1925f;Types: L
  • ACRODICRANIA atricauda Skuse, 1888;
  • ACRODICRANIA bifasciata Edwards, 1928f;Types: Hf
  • ACRODICRANIA pilosicauda Skuse ?MS, ;
 • AGLAOMYIA
  • AGLAOMYIA gatineau Vockeroth, 1980;
  • AGLAOMYIA ingrica (Stackelberg, 1948);[Boletina];
 • ALLACTONEURA
  • ALLACTONEURA argenteosquamosa (Enderlein, 1910);[Scottella];Types: S4m7f
  • ALLACTONEURA cincta de Meijere, 1907;[Allactoneura];
  • ALLACTONEURA coxalis Walker, MS;
  • ALLACTONEURA obscurata (Walker, 1865);[Mycetophila];Types: H
 • ALLOCOTOCERA
  • ALLOCOTOCERA anaclinoides (Marshall, 1896);[Euryceras];
  • ALLOCOTOCERA cephasi Edwards, 1927a;Types: Hf
  • ALLOCOTOCERA dilatata Tonnoir, 1927;
  • ALLOCOTOCERA flavicoxa Freeman, 1951;Types: HmP20
  • ALLOCOTOCERA glandularis Edwards, 1940f;Types: HP3
  • ALLOCOTOCERA nigricoxa Freeman, 1951;Types: HmP9
  • ALLOCOTOCERA pulchella (Curtis, 1837);[Leia];
  • ALLOCOTOCERA violetae Chandler ?MS, ;
 • ALLODIA
  • ALLODIA alternans (Zetterstedt, 1838);[Mycetophila];
  • ALLODIA anglofennica Edwards, 1921m;Types: H
  • ALLODIA barbata (Lundstr?m, 1909);[Brachycampta];
  • ALLODIA brunnea Harrison, 1964;Types: P2m
  • ALLODIA foliifera (Strobl, 1910);[BRACHYCAMPTA];
  • ALLODIA grata (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • ALLODIA longicornis (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • ALLODIA lugens (Wiedemann, 1817);[Mycetophila];
  • ALLODIA lundstroemi Edwards, 1921m;Types: H
  • ALLODIA micans Edwards, 1928f;Types: Hf
  • ALLODIA neglecta Edwards, 1925c;Types: H
  • ALLODIA nigrofasciata Brunetti, 1912;Types: S3
  • ALLODIA ornaticollis (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • ALLODIA pistillata (Lundstr?m, 1911);[Brachycampta];
  • ALLODIA pyxidiiformis Zaitzev, 1983;
  • ALLODIA silvatica (Landrock, 1912);[Brachycampta];
  • ALLODIA simile (Freeman, 1951);[Brevicornu];Types: HmP21
  • ALLODIA triangularis (Strobl, 1895);[Brachycampta];
  • ALLODIA truncata Edwards, 1921m;Types: H
  • ALLODIA varicornis (Senior-White, 1922);[Rhymosia];Types: Hf
 • ALLODIOPSIS
  • ALLODIOPSIS cristata (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • ALLODIOPSIS domestica (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • ALLODIOPSIS korolevi Zaitzev, 1982;
  • ALLODIOPSIS maculosa (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • ALLODIOPSIS rustica (Edwards, 1941f);[Rhymosia];Types: H, British Types: P17
 • ANACLILEIA
  • ANACLILEIA dispar (Winnertz, 1863);[Boletina];
 • ANATELLA
  • ANATELLA atlanticiliata Chandler &amp Ribeiro, 1995;Types: Hm
  • ANATELLA bremia Chandler, 1994;
  • ANATELLA ciliata Winnertz, 1863;
  • ANATELLA damfi Landrock, 1924;
  • ANATELLA flavomaculata Edwards, 1925c;Types: H
  • ANATELLA incisurata Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P4
  • ANATELLA lenis Dziedzicki, 1923;
  • ANATELLA longisetosa Dziedzicki, 1923;
  • ANATELLA maculosa Meigen, ;
  • ANATELLA minuta (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • ANATELLA piligera Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P1
  • ANATELLA pseudogibba Plassman, 1977;
  • ANATELLA setigera Edwards, 1921m;Types: H, British Types: P3, Slide Types: Hwing
  • ANATELLA simpatica Dziedzicki, 1923;
  • ANATELLA turi Dziedzicki, 1923;
  • ANATELLA unguigera Edwards, 1921m;Types: H
 • ANEURA
  • ANEURA appendiculata Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ANEURA basalis Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • ANEURA bispinosa Edwards, 1927a;Types: HmP9
  • ANEURA boletinoides Marshall, 1896;
  • ANEURA defecta Edwards, 1927a;Types: Hf
  • ANEURA fagi (Marshall, 1896);[Sciophila];
  • ANEURA filiformis Tonnoir, 1927;
  • ANEURA fusca Tonnoir, 1927;Types: P2
  • ANEURA longicauda Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ANEURA longipalpis Tonnoir, 1927;
  • ANEURA longistila Freeman, 1951;Types: HmP18
  • ANEURA nitida Tonnoir, 1927;
  • ANEURA pallida Edwards, 1927a;Types: Hm
 • ANOMALOMYIA
  • ANOMALOMYIA affinis Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ANOMALOMYIA flavicauda Edwards, 1927a;Types: Hm
  • ANOMALOMYIA guttata (Hutton, 1881);[Mycetophila];Types: S3?
  • ANOMALOMYIA immaculata Edwards, 1927a;Types: Hf
  • ANOMALOMYIA minor (Marshall, 1896);[Anomala];
  • ANOMALOMYIA viatoris Edwards, 1927a;Types: HmP1m
 • ANTLEMON
  • ANTLEMON brevimanum (Loew, 1871);[Asyndulum];
  • ANTLEMON halidayi (Loew, 1871);[Asyndulum];
  • ANTLEMON servulum (Walker, 1836);[Platyura];Types: H?
 • APOLEPHTHISA
  • APOLEPHTHISA subincana (Curtis, 1837);[Sciophila];
 • APYRTULA
  • APYRTULA abbrevinervis Edwards, 1941g;Types: Hm
  • APYRTULA spatulata (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: S2
 • ARACHNOCAMPA
  • ARACHNOCAMPA luminosa (Skuse, 1891);[Bolitophila];
  • ARACHNOCAMPA tasmaniensis Ferguson, 1925;
 • ASINDULUM
  • ASINDULUM nigrum Latreille, 1805;
 • ASIODITOMYIA
  • ASIODITOMYIA japonica (Sasakawa, 1963);[Ditomyia];
 • AUSTRALOSYMMERUS
  • AUSTRALOSYMMERUS aculeatus (Edwards, 1921g);[Centrocnemis];Types: H
  • AUSTRALOSYMMERUS basalis (Tonnoir, 1927);[Centrocnemis];Types: P1m1f
  • AUSTRALOSYMMERUS bifasciatus (Williston, 1900);[Plesiastina];Types: LmPL2m
  • AUSTRALOSYMMERUS bisetosus (Edwards, 1940f);[Centrocnemis];Types: S7
  • AUSTRALOSYMMERUS bivittatus (Freeman, 1951);[Australomyia];Types: HmP21
  • AUSTRALOSYMMERUS cornutus Colless, 1970;Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS fuscinervis (Edwards, 1921g);[Centrocnemis];Types: S2
  • AUSTRALOSYMMERUS insolitus (Walker, 1837);[Platyura];Types: Hm
  • AUSTRALOSYMMERUS maculatus (Munroe, 1974);[Australosymmerus(Vellicocauda)];Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS montorum Munroe, 1974;[Australosymmerus (Tantrus)];Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS naevius Colless, 1970;Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS nebulosus Colless, 1970;Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS nitidus (Tonnoir, 1927);[Centrocnemis];Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS pedifer (Edwards, 1940f);[Centrocnemis];Types: S6
  • AUSTRALOSYMMERUS peruensis Munroe, 1974;Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS rieki Colless, 1970;Types: P1
  • AUSTRALOSYMMERUS simplex (Freeman, 1951);[Australomyia];Types: HmP8m
  • AUSTRALOSYMMERUS stigmaticus (Philippi, 1865);[Centrocnemis];
  • AUSTRALOSYMMERUS tillyardi (Tonnoir, 1927);[Centrocnemis];Types: P3
  • AUSTRALOSYMMERUS trivittatus (Edwards, 1927a);[Centrocnemis];Types: HmP2
  • AUSTRALOSYMMERUS truncatus (Munroe, 1974);[Australosymmerus(Melosymmerus)];Types: P1
 • AUSTROSYNAPHA
  • AUSTROSYNAPHA apicalis (Tonnoir, 1927);[Synapha];Types: P1f
  • AUSTROSYNAPHA argentinensis Duret, 1973;Types: P1
  • AUSTROSYNAPHA bejaranoi Duret, 1973;
  • AUSTROSYNAPHA dentata Freeman, 1951;Types: HmP15
  • AUSTROSYNAPHA espini Lane, MS;
  • AUSTROSYNAPHA forcipata Freeman, 1951;Types: HmP3m2f
  • AUSTROSYNAPHA gracilis (Tonnoir, 1927);[Synapha];
  • AUSTROSYNAPHA lamellata Freeman, 1951;Types: HmP5m
  • AUSTROSYNAPHA martinezi Duret, 1973;Types: P1
  • AUSTROSYNAPHA naumanni Duret, 1973;Types: P1
  • AUSTROSYNAPHA parva (Edwards, 1927a);[Synapha];Types: Hm
  • AUSTROSYNAPHA pulchella (Tonnoir, 1927);[Synapha];Types: P1
  • AUSTROSYNAPHA quadrisetosa Freeman, 1951;Types: HmP3
  • AUSTROSYNAPHA reducta Freeman, 1951;Types: HmP13
  • AUSTROSYNAPHA spinata Lane, 1954;Types: P2
  • AUSTROSYNAPHA spinifera Freeman, 1951;Types: HmP2m
  • AUSTROSYNAPHA truncata Freeman, 1951;Types: HmP6m
  • AUSTROSYNAPHA unguiculata Freeman, 1951;Types: HmP3m3f
 • AZANA
  • AZANA anomala (Staeger, 1840);[Boletina];
  • AZANA asiatica Senior-White, 1922;Types: Hm
  • AZANA corsicana Coher, 1995;Types: HmAf, Slide Types: H(genit.)A(wng)
  • AZANA scatopsoides Walker, 1856;Types: LPL1
  • AZANA sinusa Coher, 1995;Types: P1
 • BAEOPTEROGYNA
  • BAEOPTEROGYNA mihalyii Matile, 1975;
  • BAEOPTEROGYNA nudipes Vockeroth, 1972;Types: P3m
 • BOLETINA
  • BOLETINA akpatokensis Edwards, 1933q;Types: S4
  • BOLETINA anderschi (Stannius, 1831);[Mycetophila];
  • BOLETINA apicalis (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • BOLETINA arctica Holmgren, 1872;
  • BOLETINA basalis (Meigen, 1818);[Leia];
  • BOLETINA birulai Lundstr?m, 1915;
  • BOLETINA borealis Zetterstedt, 1852;
  • BOLETINA brevicornis Zetterstedt, 1852;
  • BOLETINA cincticornis (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: S1
  • BOLETINA concolor (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • BOLETINA digitata Lundstr?m, 1914;
  • BOLETINA dispecta Dziedzicki, 1885;
  • BOLETINA dissipata Plassmann, 1987;
  • BOLETINA dubia (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • BOLETINA erythropyga Holmgren, 1883;
  • BOLETINA gripha Dziedzicki, 1885;
  • BOLETINA griphoides Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P14(+?2)
  • BOLETINA groenlandica Staeger, 1845;
  • BOLETINA lundbecki Lundstr?m, 1912;
  • BOLETINA lundstroemi Landrock, 1912;
  • BOLETINA maculata Holmgren, 1870;Types: S2
  • BOLETINA melancholica Johannsen, 1912;
  • BOLETINA moravica Landrock, 1912;
  • BOLETINA nasuta (Haliday, 1839);[Leia];
  • BOLETINA nigravena Chandler &amp Ribeiro, 1995;Types: Hm
  • BOLETINA nigricans Dziedzicki, 1885;
  • BOLETINA nigricoxa Staeger, 1840;Types: S1
  • BOLETINA nigrofusca Dziedzicki, 1885;
  • BOLETINA nitida Grzegorzek, 1885;
  • BOLETINA oreadophila Chandler, 1995;Types: HmP3m
  • BOLETINA pahangensis Edwards, 1928f;Types: H
  • BOLETINA pallidula Edwards, 1925c;Types: H
  • BOLETINA pectinunguis Edwards, 1932c;Types: H
  • BOLETINA plana Walker, 1856;Types: H
  • BOLETINA rejecta Edwards, 1941e;Types: H, British Types: P1
  • BOLETINA sciarina Staeger, 1840;
  • BOLETINA silvatica Dziedzicki, 1885;
  • BOLETINA subtriangulata Polevoi &amp Hedmark, 2004;
  • BOLETINA trispinosa Edwards, 1913g;Types: H
  • BOLETINA trivittata (Meigen, 1818);[Leia];
  • BOLETINA villosa Landrock, 1912;
 • BOLITOPHILA
  • BOLITOPHILA aperta Lundstr?m, 1914;
  • BOLITOPHILA austriaca (Mayer, 1950);[Messala];
  • BOLITOPHILA basicornis (Mayer, 1951);[Messala];
  • BOLITOPHILA bimaculata Zetterstedt, 1838;
  • BOLITOPHILA cinerea Meigen, 1818;
  • BOLITOPHILA dubia Siebke, 1863;
  • BOLITOPHILA edwardsiana Stackelberg, 1969;Types: P1m
  • BOLITOPHILA fumida Edwards, 1941a;Types: Hm, British Types: P1
  • BOLITOPHILA glabrata Loew, 1869;
  • BOLITOPHILA hybrida (Meigen, 1804);[Macrocera];
  • BOLITOPHILA ingrica Stackelberg, 1969;
  • BOLITOPHILA japonica (Okada, 1934);[Bolitophilella];, Spirit Types: P4
  • BOLITOPHILA leruthi (Tollet, 1955);[Messala];
  • BOLITOPHILA maculipennis Walker, 1836;Types: Hm
  • BOLITOPHILA obscurior Stackelberg, 1969;
  • BOLITOPHILA occlusa Edwards, 1913g;
  • BOLITOPHILA pseudohybrida Landrock, 1912;
  • BOLITOPHILA rectangulata Lundstr?m, 1913;
  • BOLITOPHILA rossica Landrock, 1912;
  • BOLITOPHILA saundersii (Curtis, 1836);[Messala];
  • BOLITOPHILA speleicola Tollet, 1955;
  • BOLITOPHILA spinigera Edwards, 1925c;Types: Hm, British Types: P3
  • BOLITOPHILA tenella Winnertz, 1863;
  • BOLITOPHILA triangulata Edwards, 1941a;Types: Hm, British Types: P4
 • BORACEOMYIA
  • BORACEOMYIA goianensis (Lane, 1947);[Exechia];
 • BRACHYPEZA
  • BRACHYPEZA armata Winnertz, 1863;
  • BRACHYPEZA bisignata Winnertz, 1863;
  • BRACHYPEZA obscura Winnertz, 1863;
  • BRACHYPEZA radiata Jenkinson, 1908;Types: S3
 • BREVICORNU
  • BREVICORNU auriculatum (Edwards, 1925c);[Allodia];Types: H, British Types: P1
  • BREVICORNU boreale (Lundstr?m, 1914);[Brachycampta];
  • BREVICORNU fissicauda (Lundstr?m, 1911);[Brachycampta];
  • BREVICORNU flavum Marshall, 1896;
  • BREVICORNU foliatum (Edwards, 1925c);[Allodia];Types: H, British Types: P1
  • BREVICORNU fragile Marshall, 1896;
  • BREVICORNU fuscipenne (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • BREVICORNU griseicolle (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • BREVICORNU griseolum (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • BREVICORNU hissaricum Zaitzev, 1985;
  • BREVICORNU kingi (Edwards, 1925c);[Allodia];Types: H
  • BREVICORNU maculatum (Tonnoir, 1927);[Allodia];
  • BREVICORNU nigrofuscum (Lundstr?m, 1909);[Brachycampta];
  • BREVICORNU proximum (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • BREVICORNU quadriseta (Edwards, 1927a);[Allodia];Types: HmAfP1m
  • BREVICORNU ruficorne (Meigen, 1838);[Mycetophila];
  • BREVICORNU serenum (Winnertz, 1863);[Brachycampta];
  • BREVICORNU sericoma (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • BREVICORNU subfissicauda Zaitzev, 1985;
  • BREVICORNU verralli (Edwards, 1925c);[Allodia];Types: H, British Types: P3, Slide Types: Pwing
 • BURMACROCERA
  • BURMACROCERA minuta (Senior-White, 1922);[Platyura];Types: Hm
 • CEROTELION
  • CEROTELION bimaculatum Tonnoir, 1927;[Cerotelion];
  • CEROTELION flavicorne (Freeman, 1951);[Ceroplatus];Types: HmP1f, Slide Types: Pwing
  • CEROTELION funereum (Freeman, 1951);[Ceroplatus];Types: HmP6, Slide Types: Pwing
  • CEROTELION hudsoni (Marshall, 1896);[Keroplatus];
  • CEROTELION johannseni (Fisher, 1940);[Keroplatus];
  • CEROTELION leucoceras (Marshall, 1896);[Keroplatus];
  • CEROTELION pendleburyi Matile, 1990;Types: Hm
  • CEROTELION racovitzai Matile &amp Burghele-Balacesco, 1969;
  • CEROTELION striatum Gmelin, ;
  • CEROTELION tapleyi Edwards, 1927a;Types: S7
 • CHALASTONEPSIA
  • CHALASTONEPSIA orientalis Soli, 1996;, Slide Types: H
 • CHIASMONEURA
  • CHIASMONEURA anthracina de Meijere, 1913;
  • CHIASMONEURA cyclophora Edwards, 1929a;Types: H
  • CHIASMONEURA fenestrata (Edwards, 1927a);[Macrocera];Types: H
  • CHIASMONEURA flavicoxa Matile, 1973;Types: HmAf
  • CHIASMONEURA milligani (Tonnoir, 1927);[Macrocera];Types: P1
  • CHIASMONEURA tripunctata Matile, 1973;Types: HmP1
  • CHIASMONEURA vittata Matile, 1973;Types: Hf
 • CHIASMONEURELLA
  • CHIASMONEURELLA edwardsiana Matile, 1973;Types: Hm
 • CLASTOBASIS
  • CLASTOBASIS alternans (Winnertz, 1863);[Glaphyroptera];
  • CLASTOBASIS brunhesi Matile, 1979;Types: P1m1f
  • CLASTOBASIS fijiana (Edwards, 1924t);[Leiomyia];Types: H
  • CLASTOBASIS maculicoxa (Enderlein, 1910);[Leia];Types: PL1m6f
  • CLASTOBASIS seychellensis (Enderlein, 1910);[Leia];Types: S2m
 • CLUZOBRA
  • CLUZOBRA binocellaris (Edwards, 1934i);[Acnemia];Types: S1
  • CLUZOBRA fascipennis Edwards, 1940f;Types: HfP1, Slide Types: Hwing
  • CLUZOBRA fuscipennis Edwards, 1940f;Types: HmP2, Slide Types: P1wing
  • CLUZOBRA lanei Edwards, 1941g;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • CLUZOBRA plaumanni Edwards, 1940f;Types: S5, Slide Types: S1wing
 • CNEPHAEOPHILA
  • CNEPHAEOPHILA fenestralis Philippi, 1865;[Cnephaeophila];
 • COELOPHTHINIA
  • COELOPHTHINIA curta (Johannsen, 1912);[Phthinia];
  • COELOPHTHINIA thoracica (Winnertz, 1863);[Phthinia];
 • COELOSIA
  • COELOSIA burmacola Soli, 1997;, Slide Types: H
  • COELOSIA flava (Staeger, 1840);[Boletina];
  • COELOSIA flava (Walker, 1837);[Mycetophila];Types: H
  • COELOSIA flavithorax Freeman, 1951;Types: HmP1m2f
  • COELOSIA fusca Bezzi, ;
  • COELOSIA tenella (Zetterstedt, 1852);[Boletina];
  • COELOSIA truncata Lundstr?m, 1909;
 • CORDYLA
  • CORDYLA bomloensis Kj?randsen &amp Kurina, 2004;, Slide Types: P3
  • CORDYLA brevicornis (Staeger, 1840);[Pachypalpus];
  • CORDYLA crassicornis Meigen, 1818;
  • CORDYLA fasciata Meigen, 1830;
  • CORDYLA fissa Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P10, Slide Types: Hwing
  • CORDYLA flaviceps (Staeger, 1840);[Pachypalpus];
  • CORDYLA fusca Meigen, 1804;
  • CORDYLA insons Lastovka &amp Matile, 1974;
  • CORDYLA moravica (Landrock, 1914);[Polyxena];Types: ?S4
  • CORDYLA murina Winnertz, 1863;
  • CORDYLA nitens Winnertz, 1863;
  • CORDYLA nitidula Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P10
  • CORDYLA parvipalpis Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P1
  • CORDYLA pusilla Edwards, 1925c;Types: H
  • CORDYLA semiflava (Staeger, 1840);[Pachypalpus];
 • CYCLONEURA
  • CYCLONEURA aberrans Tonnoir, 1927;Types: P1
  • CYCLONEURA flava Marshall, 1896;
  • CYCLONEURA secunda Edwards, M.S.;
 • DIADOCIDIA
  • DIADOCIDIA borealis Coquillett, 1900;
  • DIADOCIDIA cizeki Sevczik, ;Types: P
  • DIADOCIDIA ferruginosa (Meigen, 1830);[Mycetobia];
  • DIADOCIDIA nigripalpis Edwards, 1940f;Types: S3
  • DIADOCIDIA spinosula Tollet, 1948;
  • DIADOCIDIA stanfordensis Arnaud &amp Hoyt, 1956;, Spirit Types: P2
  • DIADOCIDIA trispinosa Polevol, 1996;
  • DIADOCIDIA valida Mik, 1874;
 • DINEMPHERIA
  • DINEMPHERIA spp. , ;
 • DITOMYIA
  • DITOMYIA fasciata (Meigen, 1818);[Mycetobia];
 • DOCOSIA
  • DOCOSIA atra Okada, 1939;Types: S1m
  • DOCOSIA basalis (Walker, 1837);[Leia];Types: H
  • DOCOSIA carbonaria Edwards, 1941f;Types: H, British Types: P10
  • DOCOSIA cuzcoensis Edwards, 1933k;Types: P2
  • DOCOSIA dichroa Loew, 1869;
  • DOCOSIA diutina Plassmann, 1996;
  • DOCOSIA fumosa Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P8, Slide Types: Pwing
  • DOCOSIA fuscipes (von Roser, 1840);[Leia];
  • DOCOSIA gilvipes (Walker, 1856);[Leia];
  • DOCOSIA lastovkai Chandler, 1994;
  • DOCOSIA moravica Landrock, 1916;
  • DOCOSIA nigra Landrock, 1928;
  • DOCOSIA nitida Johannsen, 1912;
  • DOCOSIA pallipes Edwards, 1941f;Types: H, British Types: P18
  • DOCOSIA pammela Edwards, 1933k;Types: S1
  • DOCOSIA pubescens (Walker, 1837);[Leia];Types: H
  • DOCOSIA sciarina (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • DOCOSIA setosa Landrock, 1916;
 • DOLICHODACTYLA
  • DOLICHODACTYLA flavithorax Freeman, 1951;Types: Hf
 • DREPANOCERCUS
  • DREPANOCERCUS spinistylus Soli, 1993;
 • DYNATOSOMA
  • DYNATOSOMA bifasciatum (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • DYNATOSOMA cochleare Strobl, 1895;
  • DYNATOSOMA fuscicorne (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • DYNATOSOMA majus Landrock, 1912;
  • DYNATOSOMA nigromaculatum Lundstr?m, 1913;
  • DYNATOSOMA nobile Loew, 1873;
  • DYNATOSOMA norwegiense Zaitzev &amp Okland, 1994;
  • DYNATOSOMA reciprocum (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • DYNATOSOMA rufescens (Zetterstedt, 1838);[Mycetophila];
 • DZIEDZICKIA
  • DZIEDZICKIA absyrta Lane, 1954;Types: HmP3
  • DZIEDZICKIA armata Freeman, 1951;Types: HmP3
  • DZIEDZICKIA basalis Freeman, 1951;Types: Hm
  • DZIEDZICKIA clio Lane, 1954;Types: P1m
  • DZIEDZICKIA coheri Lane, 1954;Types: P2m
  • DZIEDZICKIA cryptura Edwards, 1941g;Types: HmP1
  • DZIEDZICKIA dubitans Lane, 1954;Types: P1f
  • DZIEDZICKIA fiebrigi Edwards, 1934i;Types: P1
  • DZIEDZICKIA flavonigra Lane, 1954;Types: Hf
  • DZIEDZICKIA funerea Freeman, 1951;Types: Hm
  • DZIEDZICKIA fuscipennis (Coquillett, 1905);[Sciophila];
  • DZIEDZICKIA hypsipile Lane, 1954;Types: P4m
  • DZIEDZICKIA liriope Lane, 1954;Types: P5m
  • DZIEDZICKIA marginata (Dziedzicki, 1885);[Hertwigia];
  • DZIEDZICKIA medea Lane, 1954;Types: P2m
  • DZIEDZICKIA metallica Lane, 1954;Types: P1
  • DZIEDZICKIA polyzona (Loew, 1869);[Syntemna];
  • DZIEDZICKIA variabilis Lane, 1954;Types: P5
  • DZIEDZICKIA vittata (Coquillett, 1901);[Docosia];
 • ECHINOPODIUM
  • ECHINOPODIUM curvispina Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • ECHINOPODIUM digitalis Freeman, 1951;Types: HmP1m2f
  • ECHINOPODIUM flagellatum Freeman, 1951;Types: HmP14
  • ECHINOPODIUM nigricoxa Freeman, 1951;Types: HmP29
 • ECTREPESTHONEURA
  • ECTREPESTHONEURA aliena (Walker, 1856);[Sciophila];Types: H
  • ECTREPESTHONEURA colyeri Chandler, 1980;Types: H
  • ECTREPESTHONEURA gracilis Edwards, 1928r;Types: H
  • ECTREPESTHONEURA hirta (Winnertz, 1846);[Tetragoneura];
  • ECTREPESTHONEURA pubescens (Zetterstedt, 1860);[Sciophila];
  • ECTREPESTHONEURA referta Plassman, 1976;
 • EPICYPTA
  • EPICYPTA aczeli Lane, 1958;
  • EPICYPTA aenescens Edwards, M.S.;
  • EPICYPTA aguarensis Lane, 1951;Types: HmAf
  • EPICYPTA angusticollaris (Edwards, 1929x);[Delopsis];Types: HP1
  • EPICYPTA arapascoi Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: Hm
  • EPICYPTA aterrima (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • EPICYPTA bacairisi Lane, 1954;[Epicypta (Callicypta)];Types: HmP1m
  • EPICYPTA bapianensis Lane, 1951;Types: HmAfP4
  • EPICYPTA barai Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: HmP2m
  • EPICYPTA bilunulata (Senior-White, 1924);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA borneensis (Edwards, 1933i);[Delopsis];Types: Hf
  • EPICYPTA boscii (Lane, 1948);[Delopsis];
  • EPICYPTA brasiliana (Edwards, 1932e);[Delopsis];Types: H
  • EPICYPTA brasiliensis (Enderlein, 1910);[Mycetophila];
  • EPICYPTA buxtoni (Edwards, 1928h);[Delopsis];Types: HP7
  • EPICYPTA chiriguanai Lane, 1954;[Epicypta (Callicypta)];Types: HmAfP12
  • EPICYPTA cinctiventris Brunetti, ;
  • EPICYPTA collaris (Enderlein, 1910);[Mycetophila];Types: LmPL3m1f
  • EPICYPTA duanasi Lane, 1951;Types: HmP9
  • EPICYPTA ferruginea (Senior-White, 1922);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA flavicauda (Edwards, 1935h);[Delopsis];Types: S1
  • EPICYPTA flavipennis (Skuse, 1890);[Delopsis];
  • EPICYPTA flavohirta (Senior-White, 1922);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA fumigata Dziedzicki, ;
  • EPICYPTA greenwoodi (Edwards, 1924t);[Delopsis];Types: H
  • EPICYPTA guanensis Lane, 1951;Types: HmAfP10
  • EPICYPTA guarani Lane, 1951;Types: AfP8
  • EPICYPTA himalayensis (Brunetti, 1912);[Mycetophila];Types: S3m
  • EPICYPTA iaunensis Lane, 1951;Types: HmAf
  • EPICYPTA inornata Lane, 1948;
  • EPICYPTA insipiens (Williston, 1896);[Mycetophila];Types: S1f
  • EPICYPTA iumensis Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: HmAfP14
  • EPICYPTA jaruensis Lane, 1951;Types: HmAfP4
  • EPICYPTA johannseni (Lane, 1947);[Delopsis];
  • EPICYPTA kuicurusi Lane, 1954;[Epicypta (Callicypta)];Types: HmAfP2
  • EPICYPTA leefmansi (Edwards, 1935h);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA lenguasi Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: HmAfP12
  • EPICYPTA limnophila Chandler, 1981;
  • EPICYPTA luederwaldti (Enderlein, 1910);[Mycetophila];
  • EPICYPTA lunata (Lane, 1948);[Delopsis];Types: P2
  • EPICYPTA luridiceps (Enderlein, 1910);[Mycetophila];Types: LmPL2f
  • EPICYPTA macunai Lane, 1954;[Epicypta (Callicypta)];Types: P1m
  • EPICYPTA maupiensis Lane, 1951;Types: HfP10f
  • EPICYPTA miltoni (Lane, 1948);[Delopsis];
  • EPICYPTA nauesensis Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: HmP9m
  • EPICYPTA nigroflava (Senior-White, 1922);[Delopsis];Types: HfP1f
  • EPICYPTA nigrohalterata (Enderlein, 1910);[Plastacephala];
  • EPICYPTA oedipus Edwards, 1934i;
  • EPICYPTA opaiei Lane, 1954;[Epicypta (Boscmyia)];Types: HmP9m
  • EPICYPTA ornatidorsum (Enderlein, 1910);[Mycetophila];
  • EPICYPTA pallida (Edwards, 1927g);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA paulistensis Lane, 1948;
  • EPICYPTA pectenipes (Senior-White, 1922);[Delopsis];Types: Hm
  • EPICYPTA planiventris (Enderlein, 1910);[Plastacephala];
  • EPICYPTA rabelloi (Lane, 1948);[Delopsis];Types: P1
  • EPICYPTA sartrix (de Meijere, 1924);[Delopsis];
  • EPICYPTA scutellaris (Edwards, 1928h);[Delopsis];Types: H
  • EPICYPTA selecta (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • EPICYPTA setosiventris (Senior-White, 1922);[Delopsis];Types: HfP1f
  • EPICYPTA seychellensis (Enderlein, 1910);[Mycetophila];Types: LmPL2m1f
  • EPICYPTA siusisi Lane, 1954;[Epicypta (Callicypta)];Types: HmAfP5
  • EPICYPTA sumatrensis (Edwards, 1931m);[Delopsis];Types: S2
  • EPICYPTA tacuensis Lane, 1951;Types: HmAfP12
  • EPICYPTA taunayi (Lane, 1948);[Mycetophila];Types: P3
  • EPICYPTA tristis (Lane, 1948);[Delopsis];
 • EUCEROPLATUS
  • EUCEROPLATUS fascipennis Matile, 1990;[Euceroplatus];Types: HmAf
  • EUCEROPLATUS gressitti Matile, 1990;[Euceroplatus];Types: Hm
  • EUCEROPLATUS hutsoni Matile, 1990;[Euceroplatus];Types: Hm
  • EUCEROPLATUS notaticoxa (Senior-White, 1922);[Keroplatus];Types: HmAfP11
  • EUCEROPLATUS paucimaculatus Matile, 1990;Types: Hf
  • EUCEROPLATUS rivalis Matile, 1990;Types: Hm
 • EUDICRANA
  • EUDICRANA basinerva Freeman, 1951;Types: HmP6, Slide Types: Pwing
  • EUDICRANA claripennis Edwards, 1931e;Types: Hf
  • EUDICRANA obumbrata Loew, 1869;
  • EUDICRANA pallida Freeman, 1951;Types: Hm
  • EUDICRANA similis Freeman, 1951;Types: HmP2m1f
  • EUDICRANA vittata Edwards, 1931e;Types: Hf
 • EUMANOTA
  • EUMANOTA humeralis Edwards, 1933i;Types: Hm
  • EUMANOTA leucura Edwards, 1933i;Types: Hm, Slide Types: H(genitalia)
 • EXECHIA
  • EXECHIA adenaparva Chandler, 2000;Types: Hm
  • EXECHIA albicincta Senior-White, 1922;Types: Hf
  • EXECHIA ampullata Senior-White, 1921;Types: Hf
  • EXECHIA areolata (Enderlein, 1910);[Phronia];Types: Hf
  • EXECHIA argenteofasciata Senior-White, 1921;Types: Hf
  • EXECHIA basilinea Brunetti, ;
  • EXECHIA bicincta (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • EXECHIA biseta Edwards, 1927a;Types: Hm
  • EXECHIA borealis Lundstr?m, 1912;Types: S1
  • EXECHIA brevicornis Senior-White, 1922;Types: Hm
  • EXECHIA cingulata (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • EXECHIA confinis Winnertz, 1863;
  • EXECHIA contaminata Winnertz, 1863;
  • EXECHIA cristata Senior-White, 1921;Types: Hf
  • EXECHIA cristatoides Senior-White, 1924;Types: Hm
  • EXECHIA dizona Edwards, 1925a;
  • EXECHIA dorsalis (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • EXECHIA exigua Lundstr?m, 1909;
  • EXECHIA fascipennis (Skuse, 1890);[Brachydicrania];
  • EXECHIA festiva Winnertz, 1863;
  • EXECHIA filata Edwards, 1927a;Types: HmP1f
  • EXECHIA flabellipennis (Enderlein, 1910);[Phronia];Types: Lf
  • EXECHIA flava Senior-White, 1922;Types: Hm
  • EXECHIA frigida (Boheman, 1865);[Mycetophila];
  • EXECHIA fusca (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • EXECHIA hiemalis (Marshall, 1896);[Brachydicrania];
  • EXECHIA howesi Edwards, 1927a;Types: Hm
  • EXECHIA longicornis Senior-White, 1922;Types: Hm
  • EXECHIA lucidula (Zetterstedt, 1838);[Mycetophila];
  • EXECHIA lundstroemi Landrock, 1923;
  • EXECHIA lutacea Edwards, 1928h;Types: HP2
  • EXECHIA macula Chandler, ;
  • EXECHIA mastigura Edwards, 1928f;Types: Hm
  • EXECHIA mirastoma Senior-White, 1922;Types: Hm
  • EXECHIA nigra Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P8
  • EXECHIA nigroscutallata Landrock, 1912;
  • EXECHIA nitidicollis Lundstr?m, 1913;
  • EXECHIA pallida (Stannius, 1831);[Mycetophila];
  • EXECHIA pallidula Edwards, 1926s;Types: S2genitalia, Spirit Types: S2
  • EXECHIA paramirastoma Senior-White, 1922;Types: Hm
  • EXECHIA parva Lundstr?m, 1909;
  • EXECHIA parvula (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • EXECHIA peyerimhoffi Burghele-Balacesco, 1967;
  • EXECHIA pictiventris (Skuse, 1888);[Brachydicrania];
  • EXECHIA plebeia (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • EXECHIA pseudocincta Strobl, 1910;
  • EXECHIA pseudofestiva Lackschewitz, 1937;
  • EXECHIA repanda Johannsen, 1912;
  • EXECHIA scalprifer Edwards, 1928f;Types: Hm
  • EXECHIA separata Lundstr?m, 1912;
  • EXECHIA seriata (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • EXECHIA spinigera Winnertz, 1863;
  • EXECHIA spinodhalae Chandler, 2000;Types: HmP1f
  • EXECHIA spinuligera Lundstr?m, 1912;Types: S2
  • EXECHIA styriaca Strobl, 1898;
  • EXECHIA subvenosa (Enderlein, 1910);[Phronia];Types: LmPL1m1f
  • EXECHIA tricincta (Enderlein, 1910);[Phronia];Types: LfPL2f
  • EXECHIA unimaculata Zetterstedt, ;
  • EXECHIA zeylanica Senior-White, 1921;Types: Hm
  • EXECHIOPSIS aemula Plassman, ;
 • EXECHIOPSIS
  • EXECHIOPSIS bifida (Freeman, 1951);[Exechia];Types: HmP1m
  • EXECHIOPSIS brevifurcata (Freeman, 1951);[Exechia];Types: HmP8+?9
  • EXECHIOPSIS clypeata (Lundstr?m, 1911);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS coremura (Edwards, 1928r);[Exechia];Types: S3
  • EXECHIOPSIS crucigera (Lundstr?m, 1909);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS distendens Lackschewitz, ;
  • EXECHIOPSIS dryaspagensis Chandler, 1977;Types: H, British Types: P
  • EXECHIOPSIS extensa (Freeman, 1951);[Exechia];Types: Hm
  • EXECHIOPSIS fimbriata (Lundstr?m, 1909);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS funerea (Freeman, 1951);[Exechia];Types: HmP8m1f
  • EXECHIOPSIS furcata (Lundstr?m, 1911);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS furcilla (Freeman, 1954);[Exechia];Types: Hm
  • EXECHIOPSIS hammi (Edwards, 1925c);[Exechia];Types: H, British Types: P8, Slide Types: Pwing
  • EXECHIOPSIS indecisa (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • EXECHIOPSIS ingrica (Stackelberg, 1948);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS intersecta (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • EXECHIOPSIS januarii Lundstr?m, ;
  • EXECHIOPSIS jenkinsoni (Edwards, 1925c);[Exechia];, British Types: P2
  • EXECHIOPSIS leptura (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • EXECHIOPSIS ligulata (Lundstr?m, 1913);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS magnicauda (Lundstr?m, 1911);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS patula Plassman, ;
  • EXECHIOPSIS pollicata (Edwards, 1925c);[Exechia];Types: H, British Types: P5
  • EXECHIOPSIS pseudindecisa Lastovka &amp Matile, 1974;
  • EXECHIOPSIS pseudopulchella Lundstr?m, ;
  • EXECHIOPSIS pulchella (Winnertz, 1863);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS setigera (Freeman, 1951);[Exechia];Types: HmP8
  • EXECHIOPSIS subulata (Winnertz, 1863);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS truncata (Freeman, 1951);[Exechia];Types: Hm
  • EXECHIOPSIS unguiculata (Lundstr?m, 1911);[Exechia];
  • EXECHIOPSIS vizzavonensis (Edwards, 1928r);[Exechila];Types: H
 • GNORISTE
  • GNORISTE apicalis Meigen, 1818;
  • GNORISTE bilineata Zetterstedt, 1852;
  • GNORISTE longirostris Siebke, 1864;
 • GREENOMYIA
  • GREENOMYIA borealis (Winnertz, 1863);[Glaphyroptera];
  • GREENOMYIA mongolica Lastovka &amp Matile, 1974;
  • GREENOMYIA nigricoxa Brunetti, 1912;
 • GRZEGORZEKIA
  • GRZEGORZEKIA collaris (Meigen, 1818);
  • GRZEGORZEKIA diversa (Walker, 1856);Types: H
 • HADRONEURA
  • HADRONEURA rutila (Sherman, 1921);
 • HETEROPTERNA
  • HETEROPTERNA chazeaui Matile, 1990;Types: P1f
  • HETEROPTERNA fenestralis Matile, 1990;Types: Hm
  • HETEROPTERNA flavovittata Matile, 1990;Types: HmAfP1m
  • HETEROPTERNA ghesquierei Tollet, 1955;
  • HETEROPTERNA major (Curran, 1928);[Cerotelion];Types: H
  • HETEROPTERNA nigrescens (Edwards, 1931m);[Ceroplatus];Types: LmPL1
  • HETEROPTERNA quadripunctatus (Brunetti, 1912);[Keroplatus];
  • HETEROPTERNA tetraleuca (Edwards, 1940f);[Heteroterna];Types: HmP1, Slide Types: Hwing
  • HETEROPTERNA trileuca (Edwards, 1940f);Types: HmP2
  • HETEROPTERNA vicina Matile, 1990;Types: Hm
 • INDOLEIA
  • INDOLEIA bisetosa (Edwards, 1928f);[Leia];Types: Hf
 • ISONEUROMYIA
  • ISONEUROMYIA annandalei Brunetti, 1912;Types: P4
  • ISONEUROMYIA bicingulata (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: Hm
  • ISONEUROMYIA elegantula (Williston, 1900);[Platyura];Types: Hf
  • ISONEUROMYIA flavofasciata (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: Hf
  • ISONEUROMYIA grandis (Brunetti, 1912);[Platyura];Types: S3
  • ISONEUROMYIA harrisi (Tonnoir, 1927);[Platyura];Types: P1
  • ISONEUROMYIA lutea (Freeman, 1951);[Platyura];Types: Hf
  • ISONEUROMYIA magna (Walker, 1848);[Platyura];Types: H
  • ISONEUROMYIA novaezelandiae (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • ISONEUROMYIA polybioides (Edwards, 1933i);[Platyura];Types: S2
  • ISONEUROMYIA pseudochracea Landrock, ;
  • ISONEUROMYIA rufescens Brunetti, 1912;
  • ISONEUROMYIA semirufa (Meigen, 1818);[Platyura];
  • ISONEUROMYIA sesiiformis (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: Hf
  • ISONEUROMYIA vitripennis (Walker, 1856);[Platyura];Types: S2
  • ISONEUROMYIA xanthina (Edwards, 1931k);[Platyura];Types: Hm
  • ISONEUROMYIA xanthocera (Edwards, 1931e);[Platyura];Types: Hf
 • KEROPLATUS
  • KEROPLATUS biformis (Okada, 1938);[Ceroplatus];Types: P2?
  • KEROPLATUS clausus Coquillett, 1901;
  • KEROPLATUS fuscomaculatus Tollet, 1955;
  • KEROPLATUS reamurii (Dufuour, 1839);[Ceroplatus];
  • KEROPLATUS testaceus (Dalman, 1818);[Ceroplatus];
  • KEROPLATUS tipuloides Bosc, ;
 • LAPYRUTA
  • LAPYRUTA fasciventris (Williston, 1896);[Platyura];Types: S2
  • LAURYPTA laevis (Enderlein, 1910);[Platyura];Types: S2f
  • LAURYPTA leptura (Edwards, 1928f);[Platyura];Types: S2
  • LAURYPTA tripunctata (Senior-White, 1924);[Platyura];Types: HfP1f
 • LEIA
  • LEIA albicoxa Enderlein, 1910;
  • LEIA amabilis (Williston, 1900);[Neoglaphyroptera];Types: S4
  • LEIA andirai Lane, 1950;Types: P1f
  • LEIA annulicornis (Brunetti, 1912);[Rhymosia];Types: S2
  • LEIA apinagei Lane, 1950;
  • LEIA arcuata Brunetti, 1912;Types: S6
  • LEIA arsona Hutson, 1978;Types: P2m1f
  • LEIA aruaci Lane, 1950;Types: P1m
  • LEIA axillipunctum Enderlein, 1910;
  • LEIA biamputata Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA bilineata (Winnertz, 1863);[Glaphyroptera];
  • LEIA bilunula Wiedemann, 1828;
  • LEIA bimaculata (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • LEIA bimaculata (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: H
  • LEIA bivittata Say, 1829;
  • LEIA completa (Kertesz, 1902);[Neoglaphyroptera];
  • LEIA concinna (Williston, 1896);[Neoglaphyroptera];Types: S2f
  • LEIA crucigera Zetterstedt, 1838;
  • LEIA cylindrica (Winnertz, 1863);[Glaphyroptera];
  • LEIA dichroma Freeman, 1951;Types: HfP1f
  • LEIA diversicornis Kertesz, ;
  • LEIA diversipes Edwards, 1933k;Types: P1
  • LEIA falculata Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA fasciata (Kertesz, 1902);[Neoglaphyroptera];
  • LEIA fascipennis Meigen, 1818;
  • LEIA flavoscutellata (Lynch Arribalzaga, 1892);[Glaphyroptera];
  • LEIA fuscicalcar Edwards, 1928r;Types: H
  • LEIA fuscicornis Edwards, 1941g;Types: Hf
  • LEIA guaycurusi Lane, 1950;
  • LEIA halterata (Kertesz, 1902);[Neoglaphyroptera];
  • LEIA incompleta (Curran, 1928);[Boletina];
  • LEIA incompleta Edwards, 1933k;Types: P1
  • LEIA junai Lane, 1950;Types: P2f
  • LEIA leucocera Edwards, 1933k;Types: P1
  • LEIA maculipennis Freeman, 1951;Types: HmP8, Slide Types: Pwing
  • LEIA major Edwards, 1933i;Types: S1
  • LEIA malleolus Freeman, 1954;Types: HmP1m
  • LEIA monoclona Lane ?MS, ;
  • LEIA monoleuca Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA nigripalpis Edwards, 1928f;Types: Hm
  • LEIA nigriventris Edwards, 1932H;Types: Hf
  • LEIA nigrospleniata (Lynch Arribalzaga, 1892);[Glaphyroptera];
  • LEIA nitens (Williston, 1896);[Neoglaphyroptera];Types: S4
  • LEIA oblectabilis (Loew, 1869);[Glaphyroptera];Types:
  • LEIA oliveirai Lane, 1959;[Leia];Types: P2
  • LEIA opima (Loew, 1869);[Glaphyroptera];
  • LEIA paranensis Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA paulensis Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA pedifera Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA picta Meigen, 1830;
  • LEIA picticornis (Kertesz, 1902);[Neoglaphyroptera];
  • LEIA piffardi Edwards, 1925c;Types: H
  • LEIA plaumanni Lane, 1959;Types: P3f
  • LEIA plebeja Johannsen, 1912;
  • LEIA rufithorax Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • LEIA salobrensis Edwards, 1941g;Types: Hf
  • LEIA schnusei Edwards, 1933k;
  • LEIA smithi Edwards, 1933k;Types: Hm
  • LEIA spinifera Edwards, 1933k;Types: P1
  • LEIA stigmatica Edwards, 1925f;Types: LPL1
  • LEIA stonei Lane, 1958;
  • LEIA striata (Williston, 1893);[Neoglaphyroptera];
  • LEIA subfasciata (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • LEIA sublunata (Loew, 1869);[Glaphyroptera];
  • LEIA thomensis Edwards, 1934h;Types: S4
  • LEIA trifasciata Walker, 1848;Types: S2
  • LEIA truncatovenosa Enderlein, 1910;
  • LEIA varia Walker, 1848;Types: H
  • LEIA winthemii Lehmann, 1822;
 • LEIELLA
  • LEIELLA catherinensis Lane, 1954;Types: Hm
  • LEIELLA distincta Freeman, 1951;Types: HmP21, Slide Types: Pwing
  • LEIELLA fulva Lane, 1954;Types: HmAf
  • LEIELLA ochreocalcar Enderlein, 1910;
  • LEIELLA zonalis Edwards, 1931e;Types: Hf
 • LEPTOMORPHUS
  • LEPTOMORPHUS africana Matile, 1977;[Leptomorphus (Gymnoscutum)];Types: P1m
  • LEPTOMORPHUS aliciae Matile, 1977;[Leptomorphus (Gymnoscutum)];Types: P1f
  • LEPTOMORPHUS bifasciatus (Say, 1824);[Sciophila];
  • LEPTOMORPHUS chaseni Edwards, 1933i;Types: Hf
  • LEPTOMORPHUS crosskeyi Matile, ;
  • LEPTOMORPHUS fasciculatus Edwards, 1933k;Types: P1
  • LEPTOMORPHUS forcipatus Landrock, 1918;
  • LEPTOMORPHUS magnificus (Johannsen, 1910);[Diomonus];
  • LEPTOMORPHUS medleri Matile, 1977;[Leptomorphus (Gymnoscutum)];Types: P1f
  • LEPTOMORPHUS nebulosus (Walker, 1848);[Diomonus];Types: H
  • LEPTOMORPHUS neivai Edwards, 1940f;Types: S5, Slide Types: Swing
  • LEPTOMORPHUS ornatus Brunetti, 1912;
  • LEPTOMORPHUS panorpiformis (Matsumura, 1915);[Mycomyia];
  • LEPTOMORPHUS quadrimaculatus Matsumura, ;
  • LEPTOMORPHUS subcaerulus (Coquillett, 1901);[Sciophila];
  • LEPTOMORPHUS walkeri Curtis, 1831;
 • LUTARPYA
  • LUTARPYA fulva (Skuse, 1888);[Platyura];
 • LYGISTORRHINA
  • LYGISTORRHINA asiatica Senior-White, 1922;Types: Hm
  • LYGISTORRHINA cincticornis Edwards, 1926s;, Slide Types: Hwingonly
  • LYGISTORRHINA edwardsi Matile, 1990;Types: HmAfP1m
  • LYGISTORRHINA legrandi Matile, 1990;
 • LYPRAUTA
  • LYPRAUTA alticola (Lane, 1948);[Platyura];Types: P1m
  • LYPRAUTA chacoensis (Edwards, 1931f);[Platyura];
  • LYPRAUTA defecta (Edwards, 1931);[Platyura];Types: Hm
  • LYPRAUTA nubilapex (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: S14
 • MACROBRACHIUS
  • MACROBRACHIUS productus Johannsen, ;
 • MACROCERA
  • MACROCERA africana Freeman, 1970;Types: HmP7m4f, Slide Types: P1genitalia
  • MACROCERA alternata Brunetti, 1912;Types: P1f
  • MACROCERA anglica Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P3
  • MACROCERA angulata Meigen, 1818;
  • MACROCERA annulata Tonnoir, 1927;
  • MACROCERA antennalis Marshall, 1896;
  • MACROCERA antennata Tonnoir, 1927;Types: HmP3m6f
  • MACROCERA armata Freeman, 1951;Types: Hm
  • MACROCERA aterrima Stackelberg, 1945;
  • MACROCERA bifasciata Edwards, 1926s;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • MACROCERA bipunctata Edwards, 1925c;Types: H
  • MACROCERA campbelli Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MACROCERA centralis Meigen, 1818;
  • MACROCERA clara Loew, 1869;
  • MACROCERA concinna Williston, 1896;Types: LPL2
  • MACROCERA crassicornis Winnertz, 1863;
  • MACROCERA decorosa Skuse, 1888;
  • MACROCERA edwardsi Freeman, 1970;Types: HmP8, Slide Types: P1genitalia
  • MACROCERA egregia de Meijere, ;
  • MACROCERA elgonensis Freeman, 1970;Types: Hm
  • MACROCERA ephemeraeformis Alexander, 1924;
  • MACROCERA estonica Landrock, 1924;
  • MACROCERA fasciata Meigen, 1804;
  • MACROCERA fascipennis Staeger, 1840;
  • MACROCERA fastuosa Loew, 1869;
  • MACROCERA flavescens Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MACROCERA flavicosta Brunetti, 1912;Types: Hf
  • MACROCERA flavithorax Freeman, 1951;Types: HmP6
  • MACROCERA flavobrunnea Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • MACROCERA formosa Loew, 1866;
  • MACROCERA fryeri Edwards, 1913e;Types: S2
  • MACROCERA fumidapex Freeman, 1954;Types: HmP4f
  • MACROCERA funerea Freeman, 1951;Types: HmP1m3f
  • MACROCERA glabrata Tonnoir, 1927;
  • MACROCERA horrida Freeman, 1951;Types: HmP3m
  • MACROCERA howletti Marshall, ;
  • MACROCERA hudsoni Tonnoir, 1927;
  • MACROCERA inaequalis Freeman, 1951;Types: HmP1m3f
  • MACROCERA incompleta Becker, 1908;
  • MACROCERA inconcinna Loew, 1869;
  • MACROCERA inconspicua Brunetti, 1912;
  • MACROCERA inversa Loew, ;
  • MACROCERA klossi Edwards, 1933i;Types: S2
  • MACROCERA lateralis Freeman, 1970;Types: HmP3m1f
  • MACROCERA longibrachiata Landrock, 1917;
  • MACROCERA lutea Meigen, 1804;
  • MACROCERA maculata Meigen, 1818;
  • MACROCERA mastersi Skuse, 1888;
  • MACROCERA microsticta Edwards, 1932H;Types: S1
  • MACROCERA nana (Macquart, 1826);[Bolitophila];
  • MACROCERA ngaireae Edwards, 1927;Types: Hm
  • MACROCERA nigricoxa Winnertz, ;
  • MACROCERA nitens Edwards, 1928h;Types: HP3
  • MACROCERA nitida Freeman, 1970;Types: HmP7m
  • MACROCERA obsoleta Edwards, 1927a;Types: HmP1
  • MACROCERA ornata Brunetti, 1912;
  • MACROCERA parcehirsuta Becker, 1907;
  • MACROCERA parva Lundstr?m, 1914;
  • MACROCERA perpictula Edwards, 1940f;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • MACROCERA phalerata Meigen, 1818;
  • MACROCERA picta Freeman, 1951;Types: Hm
  • MACROCERA picturata Edwards, 1933i;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • MACROCERA pilosa Landrock, 1917;
  • MACROCERA plaumanni Edwards, 1940f;Types: S9
  • MACROCERA propleuralis Edwards, 1941a;Types: H
  • MACROCERA pulchra Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MACROCERA pumilio Loew, ;
  • MACROCERA puncticosta Edwards, 1934h;Types: Hm
  • MACROCERA pusilla Meigen, ;
  • MACROCERA rufinotum Edwards, M.S.;
  • MACROCERA scoparia Marshall, 1895;
  • MACROCERA stigma Curtis, 1837;
  • MACROCERA stigmoides Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P9
  • MACROCERA sudetica Landrock, 1925;
  • MACROCERA tamoyoi Lane, 1950;Types: P2
  • MACROCERA trinubila Edwards, 1933i;Types: Hm
  • MACROCERA tyrrhenica Edwards, 1928r;Types: H
  • MACROCERA unidens Edwards, 1931e;Types: Hm
  • MACROCERA unipunctata Tonnoir, 1927;
  • MACROCERA unispina Freeman, 1970;Types: HmP4m2f, Slide Types: P1genitalia
  • MACROCERA vittata Meigen, 1830;
  • MACROCERA zetterstedti Lundstr?m, 1914;
 • MACRORRHYNCHA
  • MACRORRHYNCHA brevirostre (Lundstr?m, 1911);[Asindulum];
  • MACRORRHYNCHA collarti Tollet, 1955;
  • MACRORRHYNCHA flava Winnertz, 1846;Types: S1
  • MACRORRHYNCHA guichardi Chandler, 1994;Types: HP1
  • MACRORRHYNCHA rostrata (Zetterstedt, 1851);[Platyura];
 • MALLOCHINUS
  • MALLOCHINUS mangalorensis (Edwards, 1929m);[Keroplatus];Types: H
  • MALLOCHINUS mastersi (Skuse, 1888);[Keroplatus];
 • MANOTA
  • MANOTA defecta Williston, 1896;Types: S1, Slide Types: S1
  • MANOTA flavipes (Enderlein, 1910);[Aphanizophleps];Types: LmPL1f
  • MANOTA maorica Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MANOTA orientalis Senior-White, 1922;Types: Hm
  • MANOTA unifurcata Lundstr?m, 1913;
 • MEGALOPELMA
  • MEGALOPELMA cellularis Edwards, 1940f;Types: S2
  • MEGALOPELMA fraudulenta (Williston, 1896);[Phthinia];Types: S1m
  • MEGALOPELMA glabanum (Johannsen, 1910);[Sciophila];
  • MEGALOPELMA jenkinsoni (Edwards, 1913g);[Sciophila];Types: H
  • MEGALOPELMA nigroclavatum (Strobl, 1910);[Lasiosoma];
  • MEGALOPELMA planiceps Enderlein, 1910;
  • MEGALOPELMA platyura Edwards, 1940f;Types: S6
 • MEGOPHTHALMIDIA
  • MEGOPHTHALMIDIA bicolor Edwards, 1934i;
  • MEGOPHTHALMIDIA cedricola Chandler ?MS, ;
  • MEGOPHTHALMIDIA crassicornis (Curtis, 1837);[Leia];
  • MEGOPHTHALMIDIA decora (Santos Abreu, 1920);[Neoparastemma];Types: S1f
  • MEGOPHTHALMIDIA divergens Edwards, 1932e;Types: Hm
  • MEGOPHTHALMIDIA edwardsiana Lane, 1954;Types: HmAfP9
  • MEGOPHTHALMIDIA freemani Lane, 1954;Types: HmAf
  • MEGOPHTHALMIDIA nigra Freeman, 1951;Types: HmP1m2f
  • MEGOPHTHALMIDIA plaumanni Lane, 1954;Types: HmAf
  • MEGOPHTHALMIDIA valida (Walker, 1856);[Cordyla];Types: H
 • METANEPSIA
  • METANEPSIA africana Matile, 1971;
  • METANEPSIA javana Edwards, 1927g;, Slide Types: H
 • MICRAPEMON
  • MICRAPEMON majusculum (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: H
  • MICRAPEMON parvum (Williston, 1896);[Platyura];Types: S1
 • MONOCENTROTA
  • MONOCENTROTA aethiopica Matile, 1974;Types: P1m
  • MONOCENTROTA favonii Chandler, 1987;Types: Hm
  • MONOCENTROTA lundstroemi Edwards, 1925c;Types: S1
 • MONOCLONA
  • MONOCLONA bicolor Enderlein, 1910;
  • MONOCLONA braueri (Strobl, 1895);
  • MONOCLONA digitata Edwards, 1940f;Types: S3
  • MONOCLONA furcata Johannsen, 1910;
  • MONOCLONA maculata Edwards, 1933k;Types: Hm
  • MONOCLONA nigriventris Edwards, 1940f;Types: Hm
  • MONOCLONA rufilatera (Walker, 1837);[Sciophila];, British Types: Ht?
  • MONOCLONA trifasciata Edwards, 1940f;Types: Hm
 • MORGANIELLA
  • MORGANIELLA fusca Tonnoir, 1927;Types: P1m
 • MYCETOPHILA
  • MYCETOPHILA abbreviata Landrock, 1914;
  • MYCETOPHILA abiecta Lastovka, ;
  • MYCETOPHILA acarensis Lane, 1952;Types: HmAfP15
  • MYCETOPHILA adumbrata Mik, 1884;
  • MYCETOPHILA aequalis Walker, 1856;Types: H
  • MYCETOPHILA affluctata Edwards, 1941f;Types: H
  • MYCETOPHILA alberta Curran, 1927;
  • MYCETOPHILA alea Laffoon, 1965;
  • MYCETOPHILA alexanderi (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA amplipennis Freeman, 1951;Types: HmP14, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA angustifurca Enderlein, 1940;
  • MYCETOPHILA apicalis Freeman, 1951;Types: HmP16
  • MYCETOPHILA armatura Freeman, 1951;Types: HmP2f
  • MYCETOPHILA arnaudi (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m2f
  • MYCETOPHILA assimilis Tonnoir, MS;
  • MYCETOPHILA attonsa (Laffoon, 1957);
  • MYCETOPHILA avicularia Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MYCETOPHILA banhumai Lane, 1952;Types: HmAfP2
  • MYCETOPHILA basalis Freeman, 1951;Types: HmP4
  • MYCETOPHILA bialorussica Dziedzicki, 1884;
  • MYCETOPHILA bifida Freeman, 1954;
  • MYCETOPHILA bifila Freeman, 1951;Types: HmP5m3f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA binotata Brunetti, 1912;Types: S1m
  • MYCETOPHILA bipunctata Loew, 1869;
  • MYCETOPHILA bisetosa Freeman, 1951;Types: HmP19
  • MYCETOPHILA biusta Meigen, 1818;
  • MYCETOPHILA blanda Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA bohemica (Lastovka, 1963);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA boracensis Lane, 1948;
  • MYCETOPHILA borgmeieri Edwards, 1932e;Types: S2
  • MYCETOPHILA borneana Edwards, 1931i;Types: Hm
  • MYCETOPHILA brevifurcata Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCETOPHILA brevitarsata (Lastovka, 1963);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA britannica Lastovka &amp Kidd, 1975;Types: Hm, British Types: P44
  • MYCETOPHILA browningi (Laffoon, 1957);[Fungivora];
  • MYCETOPHILA brunnescens Freeman, 1951;Types: HmP84, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA byersi (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA canicula Freeman, 1951;Types: HmP30, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA caripunai Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP5
  • MYCETOPHILA carruthi Shaw, 1951;
  • MYCETOPHILA catharinae Edwards, 1932e;Types: Hf
  • MYCETOPHILA caudata Staeger, 1840;
  • MYCETOPHILA cayuensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: P6
  • MYCETOPHILA chlorochroa Freeman, 1951;Types: HmP2m2f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA cingulum Meigen, 1830;
  • MYCETOPHILA clara Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA clarovittata Freeman, 1951;Types: HmP54, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA clavata Van Duzee, 1928;
  • MYCETOPHILA clavigera Freeman, 1951;Types: HmP24
  • MYCETOPHILA colorata Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA confluens Dziedzicki, 1884;
  • MYCETOPHILA confusa Dziedzicki, 1884;
  • MYCETOPHILA confusa Lane, 1948;Types: P1
  • MYCETOPHILA conica Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA conifera Freeman, 1951;Types: HmP5, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA conjuncta Freeman, 1951;Types: HmP9, Slide Types: P1
  • MYCETOPHILA consobrina Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA constricta Freeman, 1951;Types: HmP8, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA contigua Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA cornuta Freeman, 1951;Types: HmP2m6f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA corsica Edwards, 1928r;Types: H
  • MYCETOPHILA coxiponesi Lane, 1958;Types: Hm
  • MYCETOPHILA crassitarsis Edwards, 1927a;Types: HmP2m
  • MYCETOPHILA curiaensis Lane, 1952;Types: Hm?P13
  • MYCETOPHILA curtisi Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MYCETOPHILA curvilinea Brunetti, 1912;Types: Hf
  • MYCETOPHILA curviseta Lundstr?m, 1911;
  • MYCETOPHILA czizeki Landrock, 1911;
  • MYCETOPHILA demacuri Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP12
  • MYCETOPHILA dentata Lundstr?m, 1913;
  • MYCETOPHILA devioides Bechev, 1988;
  • MYCETOPHILA dichaeta Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MYCETOPHILA diffusa Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA digitalis Freeman, 1951;Types: HmP1m2f
  • MYCETOPHILA dilatata Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MYCETOPHILA discors (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA distincta Freeman, 1951;Types: HmP11, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA dolosa Williston, 1896;Types: S5m
  • MYCETOPHILA duanensis Lane, 1952;Types: HmAfP2
  • MYCETOPHILA dziedzickii Chandler, 1977;
  • MYCETOPHILA edwardsi Lane, 1948;Types: P2
  • MYCETOPHILA edwardsi Lundstr?m, 1913;
  • MYCETOPHILA elegans Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA elongata Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA eramanensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: Hm
  • MYCETOPHILA evanida Lastovka, 1972;
  • MYCETOPHILA exstincta Loew, 1869;
  • MYCETOPHILA fagi Marshall, 1896;
  • MYCETOPHILA falcata Johannsen, 1912;
  • MYCETOPHILA fasciata Freeman, 1951;Types: HmP11, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA fascinator (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA fatua Johannsen, 1912;
  • MYCETOPHILA filicornis Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA finlandica Edwards, 1913g;Types: S6+?2
  • MYCETOPHILA fisherae (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P2m2f
  • MYCETOPHILA flabellifera Freeman, 1951;Types: HmP3m1f
  • MYCETOPHILA flavithorax Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • MYCETOPHILA flavolunata Freeman, 1951;Types: HmP19, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA flavoscutellata Lundstr?m, 1906;Types: S2
  • MYCETOPHILA flexiseta Freeman, 1951;Types: HmP16, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA forattinii Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA forcipata Lundstr?m, 1913;
  • MYCETOPHILA formosa Lundstr?m, 1911;
  • MYCETOPHILA fraterna Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA freemani Lane, 1948;Types: P3
  • MYCETOPHILA freyii Lundstr?m, 1909;Types: S1
  • MYCETOPHILA frustrator (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m
  • MYCETOPHILA fumosa Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MYCETOPHILA funerea Freeman, 1951;Types: HmP3m4f
  • MYCETOPHILA fungorum (De Geer, 1776);[Tipula];
  • MYCETOPHILA furtiva Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA fuscescens Freeman, 1951;Types: HmP3m5f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA galibisi Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: P6
  • MYCETOPHILA gibbula Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P5, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA golbachi Lane, 1958;
  • MYCETOPHILA gradata Freeman, 1951;Types: HmP15, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA grandis Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA gratiosa Winnertz, ;
  • MYCETOPHILA griseofusca Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MYCETOPHILA griseofusca Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA grisescens Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MYCETOPHILA guaraiasi Lane, 1952;Types: HmAfP2
  • MYCETOPHILA guatensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP1
  • MYCETOPHILA harrisi Edwards, 1927a;Types: HmAf
  • MYCETOPHILA hetschkoi Landrock, 1918;
  • MYCETOPHILA howletti Marshall, 1896;
  • MYCETOPHILA humboldti Lane, 1948;
  • MYCETOPHILA hyrcania Lastovka &amp Matile, 1969;
  • MYCETOPHILA ichneumonea Say, 1823;
  • MYCETOPHILA idonea Lastovka, 1972;
  • MYCETOPHILA iheringi Lane, 1948;Types: P1f
  • MYCETOPHILA illita Freeman, 1951;Types: HmP309, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA immaculata (Dziedzicki, 1884);[Mycothera];
  • MYCETOPHILA impunctata Edwards, 1927a;Types: Hf
  • MYCETOPHILA insecta Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCETOPHILA integra Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MYCETOPHILA intermedia Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MYCETOPHILA javaesi Lane, 1955;[Mycetophila (Oromyceta)];Types: HmAfP21
  • MYCETOPHILA jenkinsoni Edwards, 1941f;Types: H
  • MYCETOPHILA jugata Johannsen, 1912;
  • MYCETOPHILA juinensis Lane, 1952;Types: HmP1m
  • MYCETOPHILA jurunensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: P1m
  • MYCETOPHILA khasiensis Senior-White, 1922;Types: Hf
  • MYCETOPHILA kunasensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAf
  • MYCETOPHILA lacuna Freeman, 1951;Types: HmP19, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA laeta Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA lamellata Lundstr?m, 1911;
  • MYCETOPHILA lastovkai Caspers, ;
  • MYCETOPHILA latifascia Edwards, 1941f;Types: HmP1
  • MYCETOPHILA lativitta Freeman, 1951;Types: HmP2m4f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA ?lineola Meigen, 1818;
  • MYCETOPHILA lineicoxa Edwards, 1928f;Types: Hf
  • MYCETOPHILA lomondensis Edwards, 1927a;Types: Hm
  • MYCETOPHILA lorigera Freeman, 1951;Types: HmP22, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA luctuosa Meigen, 1830;
  • MYCETOPHILA lunata Meigen, 1804;
  • MYCETOPHILA luteolateralis Edwards, 1927a;Types: Hf
  • MYCETOPHILA magnicauda Strobl, 1895;
  • MYCETOPHILA marginata Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA marginepunctata Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA marginepunctata Tonnoir, 1927;Types: Hm
  • MYCETOPHILA marginepunctata Tonnoir, 1927;Types: HP4
  • MYCETOPHILA marshalli Enderlein, 1910;
  • MYCETOPHILA mathesoni Lane, 1948;
  • MYCETOPHILA media Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MYCETOPHILA minima Edwards, 1927a;Types: HfP1f
  • MYCETOPHILA mitis (Johannsen, 1912);
  • MYCETOPHILA morosa Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA multiplex Freeman, 1951;Types: HmP5m1f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA napaea (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m
  • MYCETOPHILA neofungorum Chandler, 1993;
  • MYCETOPHILA nervitacta Freeman, 1951;Types: HmP11, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA nigrescens Freeman, 1951;Types: HmP87, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA nigricans Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA nigripalpis Edwards, 1927a;Types: Hf
  • MYCETOPHILA nigrofusca Dziedzicki, ;
  • MYCETOPHILA nigromadera Chandler &amp Ribeiro, 1995;
  • MYCETOPHILA nitida Tonnoir, MS;
  • MYCETOPHILA nitidula Edwards, 1927a;Types: HmP4
  • MYCETOPHILA nodulosa Williston, 1896;Types: S1m(missing)
  • MYCETOPHILA notata Freeman, 1951;Types: HmP2f
  • MYCETOPHILA obscura Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA occultans Lundstr?m, 1913;
  • MYCETOPHILA ocellus Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA omochroma Tonnoir, MS;
  • MYCETOPHILA ordiniseta Freeman, 1951;Types: HmP9, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA ornata Stephens, 1846;Types: S1
  • MYCETOPHILA ornatissima Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA paranotata Freeman, ;
  • MYCETOPHILA parapicalis Freeman, 1954;
  • MYCETOPHILA parva Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA parvifasciata (Santos Abreu, 1920);[Fungivora];
  • MYCETOPHILA parvimaculata Van Duzee, 1928;
  • MYCETOPHILA pauciseta Edwards, MS;
  • MYCETOPHILA paula (Loew, 1869);[Mycothera];
  • MYCETOPHILA paxillata (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m
  • MYCETOPHILA pecinai (Lastovka, 1963);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA pectinata Freeman, 1951;Types: HmP20, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA pectita Johannsen, 1912;
  • MYCETOPHILA pellucida Freeman, 1951;Types: HmP86, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA peniculata Freeman, 1951;Types: HmP10, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA perita Johannsen, 1912;
  • MYCETOPHILA perpallida Chandler, 1993;Types: P9m
  • MYCETOPHILA perpauca Lastovka, ;
  • MYCETOPHILA phyllura Edwards, 1927a;Types: HmP9
  • MYCETOPHILA picea Freeman, 1951;Types: HmP26, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA pictula Meigen, 1830;
  • MYCETOPHILA pinguis Loew, 1869;
  • MYCETOPHILA pluripunctata (Lane, 1948);[Delopsis];
  • MYCETOPHILA pollicata Edwards, 1927a;Types: HmP3
  • MYCETOPHILA propinqua Walker, 1848;Types: H
  • MYCETOPHILA pseudosylvatica Tonnoir, MS;
  • MYCETOPHILA pumila Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA ramosa Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCETOPHILA recta Freeman, 1951;Types: HmP9, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA recta Johannsen, ;
  • MYCETOPHILA recula (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m
  • MYCETOPHILA reversa Edwards, 1931m;Types: Hf
  • MYCETOPHILA rudis Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA rufa (Lane, 1948);[Delopsis];Types: P3
  • MYCETOPHILA ruficollis Meigen, 1818;
  • MYCETOPHILA schnablii (Dziedzicki, 1884);
  • MYCETOPHILA scotica Edwards, 1941f;Types: H
  • MYCETOPHILA sepulta (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA sertata (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m
  • MYCETOPHILA shamanensis Lane, 1952;Types: HmAfP17
  • MYCETOPHILA shannoni Lane, 1948;Types: P1
  • MYCETOPHILA shawi (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA sigillata Dziedzicki, 1884;
  • MYCETOPHILA sigmoides Loew, 1869;
  • MYCETOPHILA signata Meigen, 1830;
  • MYCETOPHILA signatoides Dziedzicki, 1884;
  • MYCETOPHILA similis Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA simplex Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • MYCETOPHILA simplicistila Freeman, 1951;Types: HmP18, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA sinuata Freeman, 1951;Types: HmP2m2f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA solita Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • MYCETOPHILA solitaria Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA sordida Van der Wulp, 1874;
  • MYCETOPHILA spectabilis Winnertz, 1863;
  • MYCETOPHILA spinigera Tonnoir, 1927;Types: P1
  • MYCETOPHILA spinipes Freeman, 1951;Types: HmP3f
  • MYCETOPHILA spinosa Freeman, 1951;Types: HmP8, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA splendida Lane, 1948;
  • MYCETOPHILA stolida Walker, 1856;Types: H
  • MYCETOPHILA stonei Lane, 1952;
  • MYCETOPHILA strigata Staeger, 1840;
  • MYCETOPHILA strobli Lastovka, 1972;
  • MYCETOPHILA stylata (Dziedzicki, 1884);
  • MYCETOPHILA stylatiformis Landrock, 1925;
  • MYCETOPHILA subbrunnea Freeman, 1951;Types: HmP2m, Slide Types: Hwing
  • MYCETOPHILA subcapitata Freeman, 1954;
  • MYCETOPHILA subfasciata Freeman, 1951;Types: HmP22, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA subfumosa Freeman, 1954;Types: Hm
  • MYCETOPHILA subfusca Freeman, 1951;Types: HmP57, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA submarshalli Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA submontana Chandler, MS;
  • MYCETOPHILA subrecta Freeman, 1954;
  • MYCETOPHILA subspinigera Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA subvittata Freeman, ;
  • MYCETOPHILA suffusa Brunetti, 1912;
  • MYCETOPHILA suffusala Chandler &amp Ribeiro, 1995;
  • MYCETOPHILA sumavica (Lastovka, 1963);[Fungivora];Types: P1f
  • MYCETOPHILA sylvatica Marshall, 1896;
  • MYCETOPHILA tacuensis Lane, 1952;Types: HmAfP11
  • MYCETOPHILA talaris Freeman, 1951;Types: HmP6m, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA tapinirai Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];
  • MYCETOPHILA tapleyi Edwards, 1927a;Types: HmP1f
  • MYCETOPHILA tenebrosa Edwards, 1927a;Types: Hf
  • MYCETOPHILA theresae Edwards, 1932e;Types: Hf
  • MYCETOPHILA tonnoiri Matile, ;
  • MYCETOPHILA travassosi (Lane, 1948);[Delopsis];Types: P3
  • MYCETOPHILA triangulifera Freeman, 1951;Types: HmP20, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA tridentata Lundstr?m, 1911;
  • MYCETOPHILA trimacula Edwards, 1928f;Types: Hm
  • MYCETOPHILA trinotata Staeger, 1840;
  • MYCETOPHILA triordinata Freeman, 1954;
  • MYCETOPHILA triseriata Freeman, 1951;Types: HmP16, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA trispinosa Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA trivittata Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCETOPHILA tucunensis Lane, 1955;[Mycetophila (Oromyceta)];Types: HmAf
  • MYCETOPHILA uacupisi Lane, 1958;Types: Hm
  • MYCETOPHILA uaianai Lane, 1952;Types: AfP1m
  • MYCETOPHILA uaicensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP4
  • MYCETOPHILA uboyasi Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP2m
  • MYCETOPHILA uliginosa Chandler, 1988;Types: Hm
  • MYCETOPHILA unguiculata Lundstr?m, ;
  • MYCETOPHILA unicolor Stannius, 1831;
  • MYCETOPHILA unicornuta Freeman, 1951;Types: HmP1m3f
  • MYCETOPHILA uninotata Zetterstedt, 1852;
  • MYCETOPHILA unipunctata Meigen, 1818;
  • MYCETOPHILA uniseries Freeman, 1951;Types: HmP2m2f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA unispinosa Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA vaurasi Lane, 1958;Types: HmP1m
  • MYCETOPHILA vegeta (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P3m2f
  • MYCETOPHILA veligera Freeman, 1951;Types: HmP201, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA venusta (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P1m1f
  • MYCETOPHILA verberifera Freeman, 1951;Types: HmP1m1f
  • MYCETOPHILA verecunda (Laffoon, 1957);[Fungivora];Types: P2m1f
  • MYCETOPHILA virgata Tonnoir, 1927;
  • MYCETOPHILA viridipes Freeman, 1951;Types: HmP3m7f, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA viridis Edwards, 1927a;Types: HmP2m
  • MYCETOPHILA vittipennis Freeman, 1951;Types: HmP35, Slide Types: Pwing
  • MYCETOPHILA vittipes Zetterstedt, 1852;
  • MYCETOPHILA v-nigrum Lundstr?m, ;
  • MYCETOPHILA vulgaris Tonnoir, 1927;Types: P32
  • MYCETOPHILA winnertzi Lane, 1948;
  • MYCETOPHILA wygodzinskyi (Lane, 1947);[Delopsis];
  • MYCETOPHILA xamasensis Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP3
  • MYCETOPHILA yurimauesi Lane, 1955;[Mycetophila (Abmyceta)];Types: HmAfP7
  • MYCETOPHILA zetterstedti Lundstr?m, 1906;Types: S4
 • MYCOLEIA
  • MYCOLEIA unicolor (Walker, 1848);[Leia];Types: Hf
 • MYCOMYA
  • MYCOMYA affinis (Staeger, 1863);[Sciophila];
  • MYCOMYA alexanderi Coher, 1950;Types: P8m
  • MYCOMYA alpina (Matile, 1972);
  • MYCOMYA annulata (Meigen, 1818) ;
  • MYCOMYA ansata Freeman, 1951;Types: HmP29m
  • MYCOMYA arcuata Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA basinerva Freeman, 1951;Types: HmP17m
  • MYCOMYA bequaerti Coher, 1950;Types: P4m
  • MYCOMYA bicolor (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA bifida Freeman, 1951;Types: HmP12
  • MYCOMYA brevifurcata Enderlein, 1910;
  • MYCOMYA brunnea (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA byersi Vaisenen, 1984;[Mycomya (Mycomyopsis)];
  • MYCOMYA caulfieldi Garrett, 1924;Types: HmAf, Slide Types: HP1genitalia
  • MYCOMYA chilensis Blanchard, 1852;
  • MYCOMYA cinerascens (Macquart, 1826);[Sciophila];
  • MYCOMYA circumdata (Staeger, 1840);[Sciophila];
  • MYCOMYA clavata (Lynch Arribalzaga, 1892);[Sciophila];
  • MYCOMYA clavigera (Lundstr?m, 1912);[Sciophila];Types: S1
  • MYCOMYA coxalis Freeman, 1951;Types: HmP14
  • MYCOMYA cramptoni Coher, 1950;Types: P2m
  • MYCOMYA cylindrica Freeman, 1951;Types: HmP1m1f
  • MYCOMYA danielae Matile, 1972;
  • MYCOMYA dentata Fisher, 1937;
  • MYCOMYA dichaeta Fisher, 1937;
  • MYCOMYA digitifera (Edwards, 1925c);Types: H
  • MYCOMYA diluta (Williston, 1896);[Sciophila];Types: S2m
  • MYCOMYA divisa Freeman, 1951;Types: HmP5m
  • MYCOMYA dziedzickii Vaisenen, 1981;
  • MYCOMYA esox Vaisenen, 1984;[Mycomya (Mycomyopsis)];
  • MYCOMYA europa Chandler ?MS, ;
  • MYCOMYA falcifera Freeman, 1951;Types: HmP16
  • MYCOMYA ferrazi Coher, 1950;Types: P3m
  • MYCOMYA fimbriata (Meigen, 1818);[Sciophila];
  • MYCOMYA fissa (Lundstr?m, 1911);
  • MYCOMYA flavescens Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCOMYA flavicollis (Zetterstedt, 1852);
  • MYCOMYA flavilatera Tonnoir, 1927;
  • MYCOMYA forcipata Freeman, 1951;Types: HmP12
  • MYCOMYA fornicata (Lundstr?m, 1911);[Sciophila];
  • MYCOMYA funebris Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MYCOMYA furcata Edwards, 1927a;Types: HmAf
  • MYCOMYA fuscata (Winnertz, 1863);[Sciophila];
  • MYCOMYA fuscicornis Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCOMYA griseovittata Coquillett, ;
  • MYCOMYA hackmani Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA hansoni Coher, 1950;Types: P4m
  • MYCOMYA hians (Lundstr?m, 1912);[Sciophila];
  • MYCOMYA hirticollis (Say, 1824);[Sciophila];
  • MYCOMYA indica (Brunetti, 1912);Types: ?S1
  • MYCOMYA inermis Freeman, 1951;Types: HmP13
  • MYCOMYA infuscata Freeman, 1951;Types: Hm
  • MYCOMYA insignis (Winnertz, 1863);[Empheria];
  • MYCOMYA islandica Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA jaffuelensis Freeman, 1951;Types: HmP3
  • MYCOMYA kingi (Edwards, 1941d);Types: H, British Types: P4
  • MYCOMYA klossi Edwards, 1931k;Types: H
  • MYCOMYA kyan Vaisanen, 1996;Types: P1m1f
  • MYCOMYA lambi (Edwards, 1941d);Types: HP1, British Types: P2
  • MYCOMYA lamellata Freeman, 1951;Types: HmP2m
  • MYCOMYA lanei Coher, 1950;Types: P3m
  • MYCOMYA longistila Freeman, 1951;Types: HmP22
  • MYCOMYA lucimaurina Chandler ?MS, ;
  • MYCOMYA lutea Enderlein, ;
  • MYCOMYA lutea Enderlein, 1910;
  • MYCOMYA macateei Vaisenen, 1984;[Mycomya (Cymomya)];
  • MYCOMYA maculata (Meigen, 1804);[Platyura];
  • MYCOMYA manteri Coher, 1950;Types: P6m
  • MYCOMYA marginata (Meigen, 1818);[Sciophila];
  • MYCOMYA mathesoni Coher, 1950;Types: P3m
  • MYCOMYA maura (Walker, 1856);[Sciophila];Types: H
  • MYCOMYA meridionalis Johannsen, 1909;
  • MYCOMYA minutata Edwards, 1931m;Types: S4
  • MYCOMYA neohyalinata Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA neolittoralis Vaisenen, 1984;[Mycomya (Mycomyopsis)];
  • MYCOMYA nigricornis (Zetterstedt, 1852);[Sciophila];
  • MYCOMYA nitida (Zetterstedt, 1852);[Sciophila];
  • MYCOMYA obliqua (Say, 1824);[Sciophila];
  • MYCOMYA occultans (Winnertz, 1863);[Sciophila];
  • MYCOMYA ochracea Freeman, 1951;Types: HmP10
  • MYCOMYA ornata (Meigen, 1818);[Sciophila];
  • MYCOMYA pantheri Vaisanen, MS;
  • MYCOMYA par (Walker, 1856);[Sciophila];Types: H
  • MYCOMYA parva (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA pectinata Freeman, 1951;Types: HmP1m1f
  • MYCOMYA pectinifera (Edwards, 1924);
  • MYCOMYA penicillata (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA peruviana Edwards, 1931e;Types: S1
  • MYCOMYA plagiata Tonnoir, 1927;
  • MYCOMYA polleni Garrett, 1924;Types: ?PL6m, Slide Types: Hgenitalia
  • MYCOMYA prominens (Lundstr?m, 1913);[Sciophila];
  • MYCOMYA pseudoapicalis (Landrock, 1925);
  • MYCOMYA pulchella (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA pulchella Johannsen, 1910;
  • MYCOMYA punctata (Meigen, 1804);[Platyura];
  • MYCOMYA pura Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA pygmalion Vaisenen, 1984;Types: H
  • MYCOMYA pyriformis Vaisenen, 1984;
  • MYCOMYA rosalba Hutson, 1979;Types: H
  • MYCOMYA ruficollis (Zetterstedt, 1852);[Sciophila];
  • MYCOMYA samesteri Coher, 1950;Types: P4m
  • MYCOMYA setifera Freeman, 1951;Types: HmP2m1f
  • MYCOMYA shannoni Coher, 1950;Types: P2m
  • MYCOMYA shermani Garrett, 1924;
  • MYCOMYA siebecki (Landrock, 1912);[Sciophila];
  • MYCOMYA sigma Johannsen, ;
  • MYCOMYA simillima Freeman, 1951;Types: HmP5m
  • MYCOMYA simplex (Coquillett, 1905);[Sciophila];
  • MYCOMYA spinifera Freeman, 1951;Types: HmP2m
  • MYCOMYA spinosa Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MYCOMYA subfusca Freeman, 1951;Types: HmP26
  • MYCOMYA tantilla (Loew, 1869);[Sciophila];
  • MYCOMYA taurus Freeman, 1951;Types: HmP4m
  • MYCOMYA tenuis (Walker, 1856);[Sciophila];Types: H
  • MYCOMYA terminata Garrett, 1924;Types: LmPL2m3f, Slide Types: LPL1genitalia
  • MYCOMYA triacantha Shaw, 1941;
  • MYCOMYA trichops Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • MYCOMYA trilineata (Zetterstedt, 1838);[Sciophila];
  • MYCOMYA trivittata (Zetterstedt, 1838);[Sciophila];
  • MYCOMYA tumida (Winnertz, 1863);[Sciophila];
  • MYCOMYA unipectinata Edwards, 1927b;Types: H
  • MYCOMYA valdiviana (Philippi, 1865);[Sciophila];
  • MYCOMYA vittiventris (Zetterstedt, 1852);[Sciophila];
  • MYCOMYA vulgaris Garrett, 1924;Types: PL15m7f
  • MYCOMYA wankowiczii (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA winnertzi (Dziedzicki, 1885);[Sciophila];
  • MYCOMYA winnertzi Vaisanen, 1984;
 • MYCOMYIELLA
  • MYCOMYIELLA spp.indet. , ;
 • NEALLODIA
  • NEALLODIA brasiliana (Lane, 1947);[Trichonta];Types: P1
  • NEALLODIA brevicornis (Enderlein, 1910);[Allodia];Types:
  • NEALLODIA flavida Edwards, 1932e;Types: H
 • NEOANTLEMON
  • NEOANTLEMON apicale Tonnoir, 1929;Types: P1
 • NEOAPHELOMERA
  • NEOAPHELOMERA armata (Freeman, 1951);[Aphelomera];Types: HmP1m1f
  • NEOAPHELOMERA cristata (Freeman, 1951);[Aphelomera];Types: HmP10
  • NEOAPHELOMERA elongata (Tonnoir, 1927);[Aphelomera];Types: P1?
  • NEOAPHELOMERA forcipata (Edwards, 1927a);[Aphelomera];Types: Hm
  • NEOAPHELOMERA inermis (Freeman, 1951);[Aphelomera];Types: Hf
  • NEOAPHELOMERA longicauda (Edwards, 1927a);[Aphelomera];Types: Hm
  • NEOAPHELOMERA majuscula (Edwards, 1927a);[Aphelomera];Types: Hf
  • NEOAPHELOMERA marshalli (Edwards, 1927a);[Aphelomera];Types: Hm
  • NEOAPHELOMERA opaca (Tonnoir, 1927);[Aphelomera];
  • NEOAPHELOMERA skusei (Marshall, 1896);[Aphelomera];Types: PL1m
  • NEOAPHELOMERA subcompleta (Edwards, 1940f);[Aphelomera];Types: Hm
 • NEOCEROPLATUS
  • NEOCEROPLATUS minimax (Edwards, 1934i);[Ceroplatus];
  • NEOCEROPLATUS punctipes Matile, 1990;Types: Hm
 • NEOCLASTOBASIS
  • NEOCLASTOBASIS draskovitsae Matile, 1978;Types: P1f
 • NEOEMPHERIA
  • NEOEMPHERIA balioptera (Loew, 1869);[Empheria];
  • NEOEMPHERIA bifascipennis (Brunetti, 1912);[Mycomyia];Types: P1m
  • NEOEMPHERIA biflagellata Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA bilobata Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing, Spirit Types:
  • NEOEMPHERIA bimaculata (von Roser, 1840);[Sciophila];
  • NEOEMPHERIA bipectinata Edwards, 1940c;Types: HmP1, Slide Types: Pwing
  • NEOEMPHERIA borgmeieri Edwards, 1940c;Types: H, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA brevicauda Edwards, 1940c;Types: Hf, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA caudalis (Edwards, 1931m);[Mycomyia];Types: S2
  • NEOEMPHERIA costalimai Edwards, 1940c;Types: HmP1, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA dizonalis (Edwards, 1931m);[Mycomyia];Types: Hm
  • NEOEMPHERIA enderleini Edwards, 1940c;Types: P1
  • NEOEMPHERIA evanescens (Enderlein, 1910);[Pleonazoneura];
  • NEOEMPHERIA ferruginea Brunetti, ;
  • NEOEMPHERIA flavicornis Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA flavicoxa Edwards, 1940c;Types: HmP3, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA illustris Johannsen, 1910;
  • NEOEMPHERIA indivisa (Walker, 1864);[Leia];Types: Hf
  • NEOEMPHERIA indulgens Johannsen, 1910;
  • NEOEMPHERIA kaestneri Edwards, 1940c;Types: P2
  • NEOEMPHERIA lanei Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA lindneri Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA lineola (Meigen, 1818);[Sciophila];
  • NEOEMPHERIA luederwaldti Edwards, 1940c;Types: P1, Slide Types: Pwing
  • NEOEMPHERIA lutzi Edwards, 1940c;Types: Hf, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA maculipennis Williston, 1896;Types: S4m, Slide Types: S2wings
  • NEOEMPHERIA medialis (Edwards, 1931m);Types: Hm
  • NEOEMPHERIA muelleri Edwards, 1940c;Types: HmP7, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA neivai Edwards, 1940c;Types: HmP3
  • NEOEMPHERIA ornatipennis (Enderlein, 1910);
  • NEOEMPHERIA pereirai Edwards, 1940c;Types: Hf, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA pictipennis (Haliday, 1833);[Sciophila];Types:
  • NEOEMPHERIA pilosa Edwards, 1940c;Types: HmP1
  • NEOEMPHERIA plaumanni Edwards, 1940c;Types: HmP10, Slide Types: Pwing
  • NEOEMPHERIA propinqua (de Meijere, 1907);[Empheria];
  • NEOEMPHERIA proxima (Winnertz, 1863);[Empheria];
  • NEOEMPHERIA puncticoxa Edwards, 1940c;Types: Hm
  • NEOEMPHERIA rostrata Edwards, 1940c;Types: Hm
  • NEOEMPHERIA shannoni Edwards, 1940c;Types: HmP1, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA simplex Edwards, 1940c;Types: HmP1, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA smarti Edwards, 1940c;Types: Hm
  • NEOEMPHERIA spinosa Edwards, 1940c;Types: HmP8, Slide Types: Pwing
  • NEOEMPHERIA striata (Meigen, 1818);[Sciophila];
  • NEOEMPHERIA stubbsi Chandler, MS;
  • NEOEMPHERIA subclavata Edwards, 1940c;Types: HmP1
  • NEOEMPHERIA unifascipennis (Senior-White, 1922);[Mycomyia];Types: HmP1m
  • NEOEMPHERIA unispinosa Edwards, 1940c;Types: Hm
  • NEOEMPHERIA varipennis (Lynch Arribalzaga, 1892);[Empheria];
  • NEOEMPHERIA vogeli Edwards, 1940c;Types: Hm, Slide Types: Hwing
  • NEOEMPHERIA winnertzi Edwards, 1913g;Types:
 • NEOPLATYURA
  • NEOPLATYURA antunesi (Lane, 1959);[Platyura];Types: P1f
  • NEOPLATYURA axillariger (Enderlein, 1910);[Platyura];Types: S1m1f
  • NEOPLATYURA biumbrata (Edwards, 1913g);[Platyura];Types: H
  • NEOPLATYURA brookesi (Edwards, 1927a);[Platyura];Types: HmAf
  • NEOPLATYURA cognata Uesugi, MS;
  • NEOPLATYURA elongata Uesugi, MS;
  • NEOPLATYURA fidelis (Edwards, 1929m);[Platyura];Types: H
  • NEOPLATYURA flava (Macquart, 1826);[Platyura];
  • NEOPLATYURA ignobilis (Williston, 1896);[Platyura];Types: Hm
  • NEOPLATYURA lamellata (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • NEOPLATYURA marshalli (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • NEOPLATYURA maruyamensis Uesugi, MS;
  • NEOPLATYURA modesta (Winnertz, 1863);[Platyura];
  • NEOPLATYURA monticola Skuse, ;
  • NEOPLATYURA nigricauda (Strobl, 1893);[Platyura];
  • NEOPLATYURA regularis (Edwards, 1934i);[Platyura];
  • NEOPLATYURA richmondensis (Skuse, 1890);[Platyura];
  • NEOPLATYURA saparai (Lane, 1950);[Platyura];Types: P2m
  • NEOPLATYURA tasmanica (Edwards, 1929m);[Platyura];Types: H
  • NEOPLATYURA tjibodensis (Edwards, 1927g);[Platyura];Types: H
 • NEOTRIZYGIA
  • NEOTRIZYGIA obscura Tonnoir, 1927;
 • NERVIJUNCTA
  • NERVIJUNCTA bicolor Edwards, 1927a;Types: HP7
  • NERVIJUNCTA conjuncta (Freeman, 1951);[Ditomyia];Types: HmP1m2f, Slide Types: Hwing
  • NERVIJUNCTA flavoscutellata Tonnoir, 1927;Types: P2m
  • NERVIJUNCTA harrisi Edwards, 1927a;Types: HmP1
  • NERVIJUNCTA hexachaeta Edwards, 1927a;Types: HmP5
  • NERVIJUNCTA hudsoni (Marshall, 1896);[Cyrtoneura];
  • NERVIJUNCTA longicauda Edwards, 1927a;Types: Hm
  • NERVIJUNCTA marshalli Edwards, 1927a;Types: Hf
  • NERVIJUNCTA nigrescens Marshall, 1896;
  • NERVIJUNCTA nigricornis Tonnoir, 1927;Types: P2f
  • NERVIJUNCTA nigricoxa Edwards, 1927a;Types: Hm
  • NERVIJUNCTA ostensackeni Tonnoir, 1927;Types: P16m1f
  • NERVIJUNCTA parvicauda Edwards, 1927a;Types: HmP2
  • NERVIJUNCTA parvicauda Edwards, 1927a;Types: Hf
  • NERVIJUNCTA pilicornis Edwards, 1927a;Types: Hf
  • NERVIJUNCTA pulchella Edwards, 1927a;Types: Hf
  • NERVIJUNCTA punctata Tonnoir, 1927;
  • NERVIJUNCTA ruficeps Edwards, 1927a;Types: Hm
  • NERVIJUNCTA ruficeps Edwards, 1927a;Types: HmP2m
  • NERVIJUNCTA tridens (Hutton, 1881);[Platyura];
  • NERVIJUNCTA wakefieldi Edwards, 1921g;
  • NERVIJUNCTA wakefieldi Tonnoir &amp Edwards, 1927;Types: Hf
 • NEURATELIA
  • NEURATELIA elongata (Walker, 1848);[Leptomorphus];Types: Hm
  • NEURATELIA minor (Lundstr?m, 1912);[Anaclinia];
  • NEURATELIA nemoralis (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • NEURATELIA nigricornis Edwards, 1941d;Types: Hm, British Types: P4
  • NEURATELIA sayi (Aldrich, 1897);[Odontopoda];
  • NEURATELIA scitula Johannsen, 1912;
 • NOVAKIA
  • NOVAKIA scatopsiformis Strobl, ;
 • ORFELIA
  • ORFELIA affinis Brunetti, ;
  • ORFELIA anomala (Lane, 1960);[Platyura];
  • ORFELIA antica (Walker, 1856);[Platyura];Types: H
  • ORFELIA apicipennis (Brunetti, 1912);[Platyura];
  • ORFELIA corsicana Chandler, MS;
  • ORFELIA discoloria (Meigen, 1818);[Platyura];
  • ORFELIA excelsa Chandler ?MS, ;
  • ORFELIA fasciata (Meigen, 1804);[Platyura];
  • ORFELIA fascipennis (Say, 1824);[Platyura];
  • ORFELIA genualis (Johannsen, 1910);[Platyura];
  • ORFELIA limbata Brunetti, ;
  • ORFELIA mendosa (Loew, 1869);[Platyura];
  • ORFELIA nemoralis (Meigen, 1818);[Platyura];
  • ORFELIA nigricornis (Fabricius, 1805);[Sciara];
  • ORFELIA pallida (Staeger, 1840);[Platyura];
  • ORFELIA persimilis Caspers, 1991;
  • ORFELIA tristis (Lundstr?m, 1911);[Platyura];
  • ORFELIA unicolor (Staeger, 1840);[Platyura];
 • PALAEODOCOSIA
  • PALAEODOCOSIA alpicola (Strobl, 1895);[Syntemna];
  • PALAEODOCOSIA flava (Edwards, 1913g);[Syntemna];Types: H
  • PALAEODOCOSIA janickii (Dziedzicki, 1923);[Heteropygium];
 • PARACYCLONEURA
  • PARACYCLONEURA apicalis Tonnoir, 1927;[Paracycloneura];
 • PARADOXA
  • PARADOXA fusca Marshall, 1896;[Paradoxa];
 • PARALEIA
  • PARALEIA antarctica (Bigot, 1888);[Boletina];
  • PARALEIA castanea Freeman, 1951;Types: HmP6m
  • PARALEIA caudata Edwards, 1933k;Types: S1
  • PARALEIA cinerea Freeman, 1951;Types: HmP8
  • PARALEIA falcigera Freeman, 1951;Types: Hm
  • PARALEIA fulvescens Tonnoir, 1929;Types: P1
  • PARALEIA funerea Freeman, 1951;Types: HmP5m
  • PARALEIA nephrodops (Enderlein, 1940);[Selkirkius];
  • PARALEIA nubilipennis (Walker, 1837);[Leia];Types: H
  • PARALEIA peruviana Edwards, 1933k;Types: P1
 • PARAMACROCERA
  • PARAMACROCERA anomala Freeman, 1951;Types: Hm
  • PARAMACROCERA brevicornis Edwards, 1927a;Types: Hm
 • PARATINIA
  • PARATINIA sciarina Mik, 1874;
 • PARATRIZYGIA
  • PARATRIZYGIA conformis Tonnoir, ;Types: H
  • PARATRIZYGIA infuscata Freeman, 1951;Types: HmP2m
  • PARATRIZYGIA quadripectinata Edwards, ;Types: H
  • PARATRIZYGIA setifera Freeman, 1951;Types: HmP20, Slide Types: P1
  • PARATRIZYGIA spinulosa Freeman, 1951;Types: Hm
 • PAREMPHERIA
  • PAREMPHERIA defectiva (Edwards, 1931m);[Mycomyia];Types: S2
 • PAREMPHERIELLA
  • PAREMPHERIELLA spp.indet. , ;
 • PARVICELLULA
  • PARVICELLULA apicalis Tonnoir, 1927;
  • PARVICELLULA conformis , ;
  • PARVICELLULA fascipennis Edwards, 1927a;Types: HfP2f
  • PARVICELLULA flabellifera Freeman, 1951;Types: HmP3
  • PARVICELLULA gracilis Tonnoir, 1927;Types: P1m
  • PARVICELLULA hamata Edwards, 1927a;Types: HmAf
  • PARVICELLULA nigricoxa Tonnoir, 1927;
  • PARVICELLULA producta Freeman, 1951;Types: HmP3
  • PARVICELLULA quadripectinata Edwards, 1940f;Types: H
  • PARVICELLULA ruficoxa Tonnoir, 1927;Types: P4
  • PARVICELLULA triangula Marshall, ;
  • PARVICELLULA triangula Marshall, 1896;
 • PHRONIA
  • PHRONIA abbreviata (Becker, 1908);[Telmaphilus];
  • PHRONIA aviculata Lundstr?m, 1914;
  • PHRONIA basalis Winnertz, 1863;
  • PHRONIA biarcuata (Becker, 1908);[Telmaphilus];
  • PHRONIA bicolor Dziedzicki, ;
  • PHRONIA braueri Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA brevifurcata (Enderlein, 1910);[Macrobrachius];Types: Hm
  • PHRONIA caliginosa Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA cinerascens Winnertz, 1863;
  • PHRONIA conformis (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • PHRONIA coritanica Chandler, 1992;Types: Hm, British Types: P1m
  • PHRONIA despecta (Walker, 1848);[Mycetophila];Types: LPL1
  • PHRONIA disgrega Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA dziedzickii Lundstr?m, 1906;Types: S1
  • PHRONIA egregia Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA exigua (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • PHRONIA flavipes Winnertz, 1863;
  • PHRONIA forcipata Winnertz, 1863;
  • PHRONIA forcipula Winnertz, 1863;
  • PHRONIA humeralis Winnertz, 1863;
  • PHRONIA interstincta Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA leioides (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • PHRONIA longinervis Freeman, 1951;Types: HmP11
  • PHRONIA maderina Chandler &amp Ribeiro, 1995;Types: HmP3f
  • PHRONIA maderopulchra Chandler &amp Ribeiro, 1995;Types: HmP1f
  • PHRONIA melaena Edwards, 1924l;Types: HLOST?
  • PHRONIA nigricornis (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • PHRONIA nigripalpis Lundstr?m, 1909;
  • PHRONIA nitidiventris (Van der Wulp, 1858);[Mycetophila];
  • PHRONIA notata Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA obtusa Winnertz, 1863;
  • PHRONIA persimilis Hackman, 1970;
  • PHRONIA petulans Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA siebecki Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA signata Winnertz, 1863;
  • PHRONIA sinuata Freeman, 1956;Types: H, British Types: P10
  • PHRONIA strenua Winnertz, 1863;
  • PHRONIA taczanowskyi Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA tarsata (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • PHRONIA tenuis Winnertz, 1863;
  • PHRONIA tiefii Dziedzicki, 1889;
  • PHRONIA triangularis Winnertz, 1863;
  • PHRONIA tyrrhenica Edwards, 1928r;Types: S9
  • PHRONIA willistoni Dziedzicki, 1889;
 • PHTHINIA
  • PHTHINIA fasciata Freeman, 1951;Types: Hm
  • PHTHINIA flagellata Freeman, 1951;Types: HmP3
  • PHTHINIA furcata Freeman, 1951;Types: HmP1m
  • PHTHINIA humilis Winnertz, 1863;
  • PHTHINIA longiventris Tonnoir, 1927;
  • PHTHINIA tanypus Loew, 1869;
  • PHTHINIA winnertzi Mik, 1869;
 • PLACOCERATIAS
  • PLACOCERATIAS barrettoi (Lane, 1948);[Ceroplatus];Types: P1m
  • PLACOCERATIAS bimaculipennis Enderlein, 1910;
  • PLACOCERATIAS longimanus (Williston, 1896);[Ceroplatus];Types: Hm
 • PLATUROCYPTA
  • PLATUROCYPTA immaculata (Tonnoir, 1927);[Epicypta];Types: P16
  • PLATUROCYPTA limbatifemur Enderlein, 1910;Types: LPl
  • PLATUROCYPTA longiseta (Edwards, 1931m);[Epicypta];Types: S2
  • PLATUROCYPTA neotropicalis Lane, 1947;
  • PLATUROCYPTA punctum (Stannius, 1831);[Mycetophila];
  • PLATUROCYPTA testata (Edwards, 1925a);[Epicypta];
  • PLATUROCYPTA vosmosi Lane, MS;
 • PLATYCERIDION
  • PLATYCERIDION talaroceroides (Senior-White, 1921);[Platyura];Types: Hm
 • PLATYPROSTHIOGYNE
  • PLATYPROSTHIOGYNE metameromelina Enderlein, 1910;Types: S1m1f
 • PLATYROPTILON
  • PLATYROPTILON miersi (Westwood, 1849);[Platyura];
 • PLATYURA
  • PLATYURA albovittata Tonnoir, 1927;
  • PLATYURA manteri (Johnson, 1931);[Apemon];
  • PLATYURA marginata Meigen, 1804;
  • PLATYURA nigricoxa (Okada, 1937);[Apemon];
  • PLATYURA pectoralis Coquillett, 1895;
 • PLAUTYRA
  • PLAUTYRA batesi (Edwards, 1931e);Types: Hf
  • PLAUTYRA macilenta (Lynch Arribalzaga, 1892);
  • PLAUTYRA salobrensis (Edwards, 1941g);Types: Hm, Slide Types: Hwing
 • PLEUROGYMNUS
  • PLEUROGYMNUS fuscus Freeman, 1951;[Pleurogymnus];Types: HmP10+?4
 • POLYLEPTA
  • POLYLEPTA borealis Lundstr?m, 1912;
  • POLYLEPTA guttiventris (Zetterstedt, 1852);[Sciophila];
  • POLYLEPTA meridionalis Chandler, MS;
 • PROBOLAEUS
  • PROBOLAEUS brasiliensis (Edwards, 1932e);[Lygistorrhina];Types: H
  • PROBOLAEUS coxatus (Enderlein, 1910);[Aphanizophleps];
  • PROBOLAEUS edwardsi (Lane, 1947);[Lygistorrhina];
  • PROBOLAEUS sanctaecatharinae (Thompson, 1975);[Lygistorrhina (Probolaeus)];Types: P6
  • PROBOLAEUS singularis Williston, 1896;Types: S1
  • PROBOLAEUS urichi (Edwards, 1912j);[Lygistorrhina];Types: S2
 • PROCEROPLATUS
  • PROCEROPLATUS aedon (Vanschuytbroek, 1965);[Cerotelion];
  • PROCEROPLATUS catharinae (Edwards, 1932e);[Platyura];Types: Hm
  • PROCEROPLATUS elegans Coquillett, ;
  • PROCEROPLATUS iaunai (Lane, 1956);[Platyura];Types: Hm
  • PROCEROPLATUS limpidapex (Edwards, 1931k);[Platyura];Types: S6
  • PROCEROPLATUS paramariboensis (Edwards, 1934);[Platyura];
  • PROCEROPLATUS pictipennis (Williston, 1896);[Platyura];Types: S3
  • PROCEROPLATUS poecilopterus Edwards, 1927b;Types: Hf
  • PROCEROPLATUS pulchripennis (Senior-White, 1922);[Ceroplatus];Types: Hm
  • PROCEROPLATUS puncticoxalis (Edwards, 1940f);[Platyura];Types: S2, Slide Types: Swing
  • PROCEROPLATUS terenoi (Lane, 1950);[Platyura];Types: P5
 • PROCYCLONEURA
  • PROCYCLONEURA furcata Freeman, 1951;Types: HmP2m1f, Slide Types: Pwing
  • PROCYCLONEURA morosa Edwards, 1933k;Types: P1
  • PROCYCLONEURA paranensis Edwards, 1932e;Types: S9
  • PROCYCLONEURA similis Freeman, 1951;Types: HmP6m
 • PSEUDALYSIINIA
  • PSEUDALYSIINIA mimicans Tonnoir, 1929;
 • PSEUDEXECHIA
  • PSEUDEXECHIA aurivernica Chandler, 1978;Types: H, British Types: P3
  • PSEUDEXECHIA edwardsiana Matile, 1971;Types: Hf
  • PSEUDEXECHIA hancocki Matile, 1971;Types: Hf
  • PSEUDEXECHIA parallela (Edwards, 1925c);[Exechia];Types: H
  • PSEUDEXECHIA silhouettensis (Enderlein, 1910);[Phronia];Types: Hf
  • PSEUDEXECHIA trisignata (Edwards, 1913g);[Exechia];Types: H, British Types: P1
  • PSEUDEXECHIA trivittata (Staeger, 1840);[Mycetophila];
 • PSEUDOBRACHYPEZA
  • PSEUDOBRACHYPEZA helvetica (Walker, 1856);[Boletina];Types: H
  • PSEUDOBRACHYPEZA spuria (Edwards, 1913g);[Brachypeza];Types: H, British Types: P7
 • PSEUDOPLATYURA
  • PSEUDOPLATYURA dux Skuse, ;
 • PSEUDORYMOSIA
  • PSEUDORYMOSIA fovea (Dziedzicki, 1910);[Rymosia];
 • PTEROGYMNUS
  • PTEROGYMNUS elongatus Freeman, 1951;[Pterogymnus];Types: Hf
 • PYRATULA
  • PYRATULA concisa (Walker, 1856);[Platyura];Types: H
  • PYRATULA paraguayana (Edwards, 1934i);[Platyura];Types: P2
  • PYRATULA perpusilla (Edwards, 1913g);[Platyura];
  • PYRATULA zonata (Zetterstedt, 1855);[Platyura];
 • PYRTAULA
  • PYRTAULA agricolae (Marshall, 1896);[Platyura];
  • PYRTAULA biguttata (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP1f
  • PYRTAULA campbelli (Tonnoir, 1927);[Platyura];Types:
  • PYRTAULA consimilis (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP6m
  • PYRTAULA curtisi (Edwards, 1927a);[Platyura];Types: Hm
  • PYRTAULA fenestralis (Skuse, 1888);[Platyura];
  • PYRTAULA ferruginea (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP7m1f
  • PYRTAULA flavipennis (Edwards, 1929m);[Platyura];
  • PYRTAULA inaequalis (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP7
  • PYRTAULA infumata (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HfP1f
  • PYRTAULA maculipennis (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • PYRTAULA ohakunensis (Edwards, 1927a);[Platyura];Types: Hm
  • PYRTAULA punctifusa (Edwards, 1927a);[Platyura];Types: Hm
  • PYRTAULA ruficauda (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • PYRTAULA rufipectus (Tonnoir, 1927);[Platyura];
  • PYRTAULA rutila (Edwards, 1927a);[Platyura];Types: Hf
  • PYRTAULA triangularis (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP1m1f
  • PYRTAULA westralis (Edwards, 1929m);[Platyura];Types: HP1
 • RALYTUPA
  • RALYTUPA angusta Matile, 1975;Types: HmAfP4m1f
  • RALYTUPA assimilis Matile, ;
  • RALYTUPA bacillata Matile, 1975;Types: Hm
  • RALYTUPA bifaria Matile, 1975;Types: HmP1m
  • RALYTUPA binocellifera (Edwards, 1933i);[Platyura];Types: Hf
  • RALYTUPA denticulata (Matile, 1974);[Orfelia];Types: Hm
  • RALYTUPA flaviscapularis (Matile, 1970);[Orfelia];
  • RALYTUPA grahami (Matile, 1975);[Orfelia];Types: Hm
  • RALYTUPA gromieri (Matile, 1970);[Orfelia];
  • RALYTUPA insidiosa (Matile, 1974);[Orfelia];Types: P1m
  • RALYTUPA juxta (Senior-White, 1922);[Platyura];Types: Hf
  • RALYTUPA kinabaluensis (Edwards, 1933i);[Platyura];Types: S1m1f
  • RALYTUPA major (Matile, 1970);[Orfelia];
  • RALYTUPA pendleburyi (Edwards, 1928f);[Platyura];Types: H
  • RALYTUPA penicillata Matile, 1975;Types: P1m
  • RALYTUPA penrissensis (Edwards, 1926s);[Platyura];Types: Hm
  • RALYTUPA pyrrophaea (Matile, 1970);[Orfelia];
  • RALYTUPA simplicistyla Matile, 1975;Types: P1m
  • RALYTUPA theobromaphila (Matile, 1970);[Orfelia];
  • RALYTUPA virgulta Matile, 1975;Types: Hm
 • RHIPIDITA
  • RHIPIDITA fusca Edwards, 1940f;Types: Hm, Slide Types: Hwing
 • RHYNCHOPLATYURA
  • RHYNCHOPLATYURA longirostris de Meijere, 1916;
 • ROCETELION
  • ROCETELION humerale (Zetterstedt, 1850);[Ceroplatus];
 • RONDANIELLA
  • RONDANIELLA dimidiata (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • RONDANIELLA rufiseta Edwards, 1932H;[Rondaniella];Types: S1
 • RUTYLAPA
  • RUTYLAPA annulata Matile, ;
  • RUTYLAPA pectinifera (Edwards, 1913g);[Platyura];Types: H
  • RUTYLAPA ruficornis (Zetterstedt, 1851);[Platyura];
 • RYMOSIA
  • RYMOSIA affinis Winnertz, 1863;
  • RYMOSIA airosai Lane, 1947;
  • RYMOSIA armata (Lackschewitz, 1937);
  • RYMOSIA bifida (Edwards, 1925c);Types: H, British Types: P9, Slide Types: Pwing
  • RYMOSIA britteni (Edwards, 1925c);Types: H
  • RYMOSIA connexa Winnertz, 1863;
  • RYMOSIA coulsoni Chandler, 1994;Types: Hm, British Types: P4
  • RYMOSIA damascenoi Lane, 1958;Types: P2
  • RYMOSIA fasciata (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • RYMOSIA fosteri Chandler, 1994;Types: Hm, British Types: P1
  • RYMOSIA lacki Edwards, 1935c;Types: S2
  • RYMOSIA lundstroemi Dziedzicki, 1910;
  • RYMOSIA pilosa Edwards, 1931e;Types: Hf
  • RYMOSIA placiada Winnertz, 1863;
  • RYMOSIA pseudocretensis Burghele-Balacesco, 1967;
  • RYMOSIA setiger Dziedzicki, 1910;
  • RYMOSIA signatipes Van der Wulp, ;
  • RYMOSIA speyae Chandler, 1994;Types: Hm
  • RYMOSIA spiniforceps Matile, ;
  • RYMOSIA spinipes Winnertz, 1863;
  • RYMOSIA thorneae Chandler, 1994;Types: Hm, British Types: P2
  • RYMOSIA virens Dziedzicki, 1910;
 • RYPATULA
  • RYPATULA brevis (Tonnoir, 1927);[Platyura];Types: P1
  • RYPATULA chilensis (Freeman, 1951);[Platyura];Types: HmP9
 • SAIGUSAIA
  • SAIGUSAIA flaviventris (Strobl, 1894);[Boletina];
  • SAIGUSAIA taiwana (Saigusa, 1968);[Boletina];Types: P1
 • SCEPTONIA
  • SCEPTONIA bicolorata Lane, 1948;
  • SCEPTONIA collaris Edwards, 1931m;Types: S3
  • SCEPTONIA concolor Winnertz, 1863;
  • SCEPTONIA costata (Van der Wulp, 1858);[Mycetophila];
  • SCEPTONIA cryptocauda Chandler, 1991;Types: H
  • SCEPTONIA demeijerei Bechev, 1997;
  • SCEPTONIA flavipuncta Edwards, 1925c;Types: H
  • SCEPTONIA fumipes Edwards, 1925c;Types: H
  • SCEPTONIA fuscipalpis Edwards, 1925c;Types: H
  • SCEPTONIA hamata Sevczik, ;Types: P
  • SCEPTONIA longicornis Enderlein, 1910;
  • SCEPTONIA membranacea Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P2
  • SCEPTONIA nigra (Meigen, 1804);[Mycetophila];
  • SCEPTONIA paiaguensis Lane, 1956;Types: HmAfP1f
  • SCEPTONIA pilosa Bukowski, 1934;
  • SCEPTONIA regni Chandler, 1991;
  • SCEPTONIA tenuis Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P1
  • SCEPTONIA thaya Sevczik, ;Types: P
 • SCHIZOCYTTARA
  • SCHIZOCYTTARA turneri Matile, 1974;Types: Hm
 • SCHNUSEA
  • SCHNUSEA desanei Lane &amp Coher, 1950;Types: P1m
 • SCIOPHILA
  • SCIOPHILA abluda Garrett, MS;, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA acuta Garrett, 1925;Types: HmP3f
  • SCIOPHILA adamsi Edwards, 1925c;Types: H
  • SCIOPHILA agassis Garrett, 1925;Types: HmAfP4f, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA antarctica Walker, 1837;Types: Hm
  • SCIOPHILA antiqua Chandler, 1987;Types: Hm
  • SCIOPHILA baltica Zaitzev, 1982;
  • SCIOPHILA bicolor Brunetti, ;Types: P1
  • SCIOPHILA bicolor Garrett, 1925;Types: HmAfP1m6f, Slide Types: HP1genitalia
  • SCIOPHILA bifida Garrett, 1925;Types: HmAfP6m4f, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA buxtoni Freeman, 1956;Types: H, British Types: P4
  • SCIOPHILA ciliata Edwards, 1940f;Types: S13
  • SCIOPHILA cincticornis Edwards, 1940f;Types: S7
  • SCIOPHILA cliftoni Edwards, 1925c;Types: H
  • SCIOPHILA cornuta Zaitzev, 1981;Types: P1m
  • SCIOPHILA distincta Garrett, 1925;Types: HmAfP5f
  • SCIOPHILA edwardsi Garrett, MS;, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA eryngii Chandler, 1994;Types: P1m
  • SCIOPHILA fenestella Curtis, 1837;
  • SCIOPHILA fenestralis Soli, 1997;, Slide Types: HmP1m3f
  • SCIOPHILA fidelis Edwards, 1940f;Types: HmP3
  • SCIOPHILA fractinervis Edwards, 1940f;Types: S9
  • SCIOPHILA fridolini Stackelberg, 1943;
  • SCIOPHILA fulvescens Edwards, M.S.;
  • SCIOPHILA fusca Garrett, 1925;Types: HmAfP4m6f, Slide Types: HP5genitalia
  • SCIOPHILA garretti Zaitzev, ;
  • SCIOPHILA geniculata Zetterstedt, 1838;
  • SCIOPHILA grisea Walker, 1848;Types: H
  • SCIOPHILA hebes Johannsen, 1910;
  • SCIOPHILA hirta Meigen, 1818;
  • SCIOPHILA interrupta (Winnertz, 1863);[Lasiosoma];
  • SCIOPHILA kakumensis Soli, 1997;, Slide Types: P1m
  • SCIOPHILA kjaerandseni Soli, 1997;, Slide Types: P1m
  • SCIOPHILA koundensis Soli, 1997;, Slide Types: P1m
  • SCIOPHILA limbatella Zetterstedt, 1852;
  • SCIOPHILA longua Garrett, 1925;Types: HmAfP3f, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA lutea Macquart, 1826;
  • SCIOPHILA neohebes Garrett, 1925;Types: HmAfP3f, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA nigronitida Landrock, 1912;
  • SCIOPHILA nonnisilva Hutson, 1979;
  • SCIOPHILA ochracea Walker, 1856;Types: L
  • SCIOPHILA ocreata Philippi, 1865;
  • SCIOPHILA oviscapta Garrett, MS;
  • SCIOPHILA parva Garrett, 1925;Types: HmAfP1f, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA parviareolata Santos Abreu, ;
  • SCIOPHILA pinniger Soli, 1997;, Slide Types: P1m
  • SCIOPHILA plurisetosa Edwards, 1921m;Types: H
  • SCIOPHILA pseudoflexuosa Kurina, 1991;
  • SCIOPHILA quadra Soli, 1997;, Slide Types: P1m
  • SCIOPHILA quadratula (Loew, 1869);[Lasiosoma];
  • SCIOPHILA quadriterga Hutson, 1979;Types: H
  • SCIOPHILA rufa Meigen, 1830;
  • SCIOPHILA setosa Garrett, 1925;Types: Af, Slide Types: Hgenitalia
  • SCIOPHILA sharpi Edwards, 1913g;Types: H
  • SCIOPHILA silvatica Plotnikova, 1962;
  • SCIOPHILA svengestoeli Soli, 1997;, Slide Types: H
  • SCIOPHILA vakulenkoi Stackelberg, 1943;
  • SCIOPHILA varia (Winnertz, 1863);[Lasiosoma];
 • SETOSTYLUS
  • SETOSTYLUS bellulus (Williston, 1900);[Ceroplatus];Types: Hm
  • SETOSTYLUS bispinosus Matile, 1990;Types: Hm
  • SETOSTYLUS innotatus (Edwards, 1931m);[Ceroplatus];Types: Hm
  • SETOSTYLUS rufobrunneus Matile, 1990;Types: Hm
  • SETOSTYLUS stubbsi Matile, 1990;Types: Hm
 • SIGMOLEIA
  • SIGMOLEIA melanoxantha Edwards, 1927a;Types: Hm
 • SPEOLEPTA
  • SPEOLEPTA leptogaster (Winnertz, 1863);[Polylepta];
 • STENOPHRAGMA
  • STENOPHRAGMA humeralis Edwards, 1934i;Types: P3
  • STENOPHRAGMA intermedia Edwards, 1940f;Types: Hm
  • STENOPHRAGMA longifurcata Freeman, 1951;Types: Hf
  • STENOPHRAGMA meridianum (Skuse, 1888);[Homaspis];
  • STENOPHRAGMA morigenea Edwards, 1940f;Types: HmP1
  • STENOPHRAGMA nigricauda Edwards, 1940f;Types: S4
  • STENOPHRAGMA ochracea Freeman, 1951;Types: Hf
 • STICHOLEIA
  • STICHOLEIA cheesmanae Soli, 1996;Types: HP4m5f, Slide Types: P1m
  • STICHOLEIA dolichostyla Soli, 1996;Types: HmP1f
 • STIGMATOMERIA
  • STIGMATOMERIA crassicorne (Stannius, 1831);[Mycetophila];Types:
  • STIGMATOMERIA sobria (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
 • SYMMERUS
  • SYMMERUS annulatus (Meigen, 1830);[Mycetobia];
  • SYMMERUS antennalis Okada, 1936;Types: P1
  • SYMMERUS brevicornis Okada, 1939;
  • SYMMERUS coqulus Garrett, 1925;
  • SYMMERUS ferrugineus Walker, 1848;Types: H
  • SYMMERUS fuscicaudatus Saigusa, 1973;Types: P1
  • SYMMERUS lautus Loew, ;
  • SYMMERUS vockerothi Munroe, 1974;[Symmerus (Psilosymmerus)];Types: P2
 • SYNAPHA
  • SYNAPHA fasciata Meigen, 1818;
  • SYNAPHA finalis (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • SYNAPHA flavipalpis Freeman, 1951;Types: HmP3m
  • SYNAPHA fulva Lane, 1954;
  • SYNAPHA fumipennis Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • SYNAPHA funerea Freeman, 1951;Types: HmP24
  • SYNAPHA idalis Lane, 1954;Types: P1m+?2m
  • SYNAPHA juno Lane, 1954;Types: P1m
  • SYNAPHA nigrescens Lane, 1954;Types: P1m
  • SYNAPHA paradoxa (Edwards, 1913g);[Empalia];Types: H, British Types: P2
  • SYNAPHA rufescens Edwards, 1932e;Types: Hm
  • SYNAPHA tibialis (Coquillett, 1901);[Polylepta];
  • SYNAPHA vitripennis (Meigen, 1818);[Sciophila];
 • SYNDOCOSIA
  • SYNDOCOSIA pan Matile, 1976;Types: P1m1f
 • SYNPLASTA
  • SYNPLASTA cinerea (Freeman, 1951);[Rhymosia];Types: HmP2f
  • SYNPLASTA excogitata (Dziedzicki, 1910);[Rymosia];
  • SYNPLASTA sintenisi (Lackschewitz, 1937);
  • SYNPLASTA venosa (Dziedzicki, 1910);
 • SYNTEMMA
  • SYNTEMMA morosa Winnertz, 1863;
  • SYNTEMNA hungarica (Lundstr?m, 1912);[Loewiella];
  • SYNTEMNA nitidula Edwards, 1925c;Types: H
  • SYNTEMNA penicilla Hutson, 1979;, Spirit Types: P5
  • SYNTEMNA stylata Hutson, 1979;, British Types: H
 • TARNANIA
  • TARNANIA dziedzickii (Edwards, 1941f);[Rhymosia];Types: H
  • TARNANIA fenestralis (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • TARNANIA nemoralis (Edwards, 1941f);[Rhymosia];Types: H, British Types: P7
  • TARNANIA tarnanii (Dziedzicki, 1910);[Rymosia];
 • TAULYRPA
  • TAULYRPA sp. , ;
 • TAXICNEMIS
  • TAXICNEMIS flava Edwards, 1927a;Types: Hm
  • TAXICNEMIS hirta Marshall, ;
  • TAXICNEMIS marshalli Edwards, 1927a;Types: Hm
  • TAXICNEMIS marshalli Matile, ;
 • TERGOSTYLUS
  • TERGOSTYLUS alberti (Tollet, 1955);[Cerotelion];
 • TETRAGONEURA
  • TETRAGONEURA ambigua Grzegorzek, 1885;
  • TETRAGONEURA arauensis Lane, 1952;Types: P2m
  • TETRAGONEURA ardeiceps Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • TETRAGONEURA bacilliger Edwards, 1932e;Types: Hm
  • TETRAGONEURA bifida Freeman, 1951;Types: Hm
  • TETRAGONEURA borgmeieri Edwards, 1932e;Types: Hm
  • TETRAGONEURA burenari Lane, 1952;Types: P2m
  • TETRAGONEURA caetensis Lane, 1952;Types: P1m
  • TETRAGONEURA compressa (Walker, 1856);[Sciophila];Types: H
  • TETRAGONEURA concurrens Edwards, 1932e;Types: P1
  • TETRAGONEURA dentata Freeman, 1951;Types: HmP6
  • TETRAGONEURA eramanai Lane, 1952;Types: P1m
  • TETRAGONEURA flavicauda Edwards, 1932e;Types: HmP1
  • TETRAGONEURA flavicincta Freeman, 1951;Types: HmP20
  • TETRAGONEURA flexa Edwards, 1927a;Types: Hm
  • TETRAGONEURA fusca Tonnoir, 1927;Types: P1
  • TETRAGONEURA galea Freeman, 1951;Types: HmP15m
  • TETRAGONEURA guajaensis Lane, 1952;Types: P1m
  • TETRAGONEURA minima Tonnoir, 1927;
  • TETRAGONEURA nigra Marshall, 1896;
  • TETRAGONEURA nigripalpis Freeman, 1951;Types: HmP1f
  • TETRAGONEURA nocticolor Edwards, 1932e;Types: Hm
  • TETRAGONEURA obliqua Edwards, 1932e;Types: Hm
  • TETRAGONEURA pectinata Freeman, 1951;Types: HmP12
  • TETRAGONEURA pollux Freeman, 1951;Types: Hm
  • TETRAGONEURA riveti (Edwards, 1919g);[Megophthalmidia];Types: P2
  • TETRAGONEURA rufipes Tonnoir, 1927;
  • TETRAGONEURA similis Freeman, 1951;Types: HmP4m2f
  • TETRAGONEURA simillima Freeman, ;
  • TETRAGONEURA simplex Edwards, 1932e;Types: S1m
  • TETRAGONEURA simplicipes Freeman, 1951;Types: HmP4
  • TETRAGONEURA simplicistila Freeman, 1951;Types: Hm
  • TETRAGONEURA sinuata Freeman, 1951;Types: HmP28
  • TETRAGONEURA spinata Edwards, 1932e;Types: Hm
  • TETRAGONEURA spinipes Edwards, 1927a;Types: HmP2
  • TETRAGONEURA sylvatica (Curtis, 1837);[Sciophila];
  • TETRAGONEURA tibialis Freeman, 1951;Types: HmP45
  • TETRAGONEURA vogeli Edwards, 1932e;Types: Hm
 • THORACOTROPIS
  • THORACOTROPIS cypriformis Freeman, 1951;Types: Hm
 • TRICHONTA
  • TRICHONTA amica Gagne, 1981;Types: P1m
  • TRICHONTA apicalis Strobl, 1898;
  • TRICHONTA atricauda (Zetterstedt, 1852);[Mycetophila];
  • TRICHONTA bicolor Landrock, 1913;
  • TRICHONTA brigantia Chandler, 1992;Types: Hm
  • TRICHONTA clavigera Lundstr?m, 1913;
  • TRICHONTA conjungens Lundstr?m, 1909;
  • TRICHONTA eximia Gagn?, 1981;Types: P2m
  • TRICHONTA falcata Lundstr?m, 1911;
  • TRICHONTA fasciata Freeman, 1951;Types: HmP510
  • TRICHONTA fidelis Gagne, 1981;Types: P2m2f
  • TRICHONTA flavicauda Lundstr?m, 1914;
  • TRICHONTA foeda Loew, 1869;
  • TRICHONTA funerea Freeman, 1951;Types: HmP62
  • TRICHONTA fusca Landrock, 1918;
  • TRICHONTA girschneri Landrock, 1912;
  • TRICHONTA hamata Mik, 1880;
  • TRICHONTA helvetica Chandler, MS;
  • TRICHONTA icenica Edwards, 1925c;, British Types: P1
  • TRICHONTA major Freeman, 1951;Types: HmP4f
  • TRICHONTA melanura (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • TRICHONTA nigricauda Lundstr?m, 1906;Types: S1
  • TRICHONTA nigritula Edwards, 1925c;, British Types: HLOST?
  • TRICHONTA nubilipennis Freeman, 1951;Types: HmP16
  • TRICHONTA similis Freeman, 1951;Types: HmP2m2f
  • TRICHONTA spinigera Freeman, 1951;Types: HmP7
  • TRICHONTA stereana Edwards, 1925c;Types: H, British Types: P5, Slide Types: Pwing
  • TRICHONTA subfusca Lundstr?m, 1909;
  • TRICHONTA submaculata (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • TRICHONTA terminalis (Walker, 1856);[Mycetophila];
  • TRICHONTA vegeta Skuse, 1888;
  • TRICHONTA venosa (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • TRICHONTA vitta (Meigen, 1830);[Mycetophila];
  • TRICHONTA vulcani (Dziedzicki, 1889);[Phronia];
  • TRICHONTA vulgaris Loew, ;
 • TRICHOPARATINEA
  • TRICHOPARATINEA hirta Marshall, ;
 • TRICHOTERGA
  • TRICHOTERGA monticola Edwards, 1927a;Types: HmP1m
  • TRICHOTERGA monticola Tonnoir, 1927;
 • TRIGEMMA
  • TRIGEMMA infurcata (Hardy, 1960);[Orfelia];Types: P2
 • TRIZYGIA
  • TRIZYGIA flavipes Skuse, ;Types:
  • TRIZYGIA nitens Edwards, 1940f;Types: S2
 • TRUPLAYA
  • TRUPLAYA agnita (Matile, 1974);[Orfelia];Types: Hm
  • TRUPLAYA calogastra (Speiser, 1913);[Zelmira];
  • TRUPLAYA cornesi Matile, 1978;Types: P2m
  • TRUPLAYA couturieri Matile, 1978;Types: HmAfP1m4f
  • TRUPLAYA discalis Matile, 1978;Types: Hm
  • TRUPLAYA erythropyga Matile, 1978;Types: P1m
  • TRUPLAYA fumipes (Brunetti, 1912);[Platyura];
  • TRUPLAYA italica Chandler, MS;
  • TRUPLAYA rufula Matile, 1978;Types: Hm
  • TRUPLAYA testaceofasciata Matile, 1978;Types: Hm
  • TRUPLAYA venusta (Walker, 1856);[Platyura];
 • TYLPARUA
  • TYLPARUA hawaiiensis (Grimshaw, 1901);[Platyura];Types: S1m1f
  • TYLPARUA insularis (Grimshaw, 1901);[Platyura];Types: S2f
 • URYTALPA
  • URYTALPA atriceps (Edwards, 1913g);[Platyura];
  • URYTALPA macrocera (Edwards, 1913g);[Platyura];Types: S2
  • URYTALPA mycetophiloides (Walker, 1856);[Platyura];Types: H
  • URYTALPA nigriceps (Walker, 1856);[Platyura];Types: H
  • URYTALPA nussbaumi Chandler, 1994;Types: P1
  • URYTALPA ochracea (Meigen, 1818);[Platyura];
  • URYTALPA rhapsodica Chandler, 1995;Types: Hm
 • VIRIDIVORA
  • VIRIDIVORA sp. , ;
 • XENOKEROPLATUS
  • XENOKEROPLATUS riparius Matile, 1990;Types: Hm
 • XENOPLATYURA
  • XENOPLATYURA beaveri Matile, 1979;Types: P1m1f
  • XENOPLATYURA chandleri Matile, 1979;Types: HfP1f
  • XENOPLATYURA conformis Skuse, ;
  • XENOPLATYURA doddi (Edwards, 1929m);[Platyura];Types: H
  • XENOPLATYURA hopkinsi (Edwards, 1928h);[Platyura];Types: H
  • XENOPLATYURA hutsoni (Matile, 1972);[Orfelia];Types: P1m
  • XENOPLATYURA lunifrons (Senior-White, 1922);[Platyura];Types: HfP1f
  • XENOPLATYURA octosegmentata (Brunetti, 1912);[Platyura];
  • XENOPLATYURA sculponeata Matile, ;Types: H
  • XENOPLATYURA tapuiai (Lane, 1950);[Platyura];
  • XENOPLATYURA villiersi Matile, 1984;[Xenoplatyura];
 • ZYGOMYIA
  • ZYGOMYIA acuta Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA aguarensis Lane, 1951;Types: Hm
  • ZYGOMYIA albinotata Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA apicalis Tonnoir, 1927;Types: P1m
  • ZYGOMYIA bicolor Edwards, 1934i;
  • ZYGOMYIA bifasciata Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ZYGOMYIA bifasciola Matile, ;
  • ZYGOMYIA binotata (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • ZYGOMYIA bivittata Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA brasiliana Lane, 1947;
  • ZYGOMYIA brunnea Tonnoir, 1927;Types: P22
  • ZYGOMYIA chavantesi Lane, 1951;Types: P1f
  • ZYGOMYIA crassipyga Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA distincta Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA eluta Edwards, 1927a;Types: HmP17
  • ZYGOMYIA filigera Edwards, 1927a;Types: HmP2
  • ZYGOMYIA flavicoxa Marshall, 1896;
  • ZYGOMYIA freemani Lane, 1951;Types: HmAfP3
  • ZYGOMYIA fusca Marshall, 1896;
  • ZYGOMYIA grisescens Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA heros Lane, 1951;Types: HmAfP8
  • ZYGOMYIA herteli Lane, 1951;Types: P1m
  • ZYGOMYIA humeralis (Wiedemann, 1817);[Mycetophila];
  • ZYGOMYIA humeralis Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ZYGOMYIA interrupta Malloch, 1914;
  • ZYGOMYIA kiddi Chandler, 1991;Types: H
  • ZYGOMYIA lafooni Lane, 1951;Types: HmAf
  • ZYGOMYIA longicauda Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA marginata Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA nigritula (Walker, 1856);[Mycetophila];Types: H
  • ZYGOMYIA nigriventris Tonnoir, 1927;Types: P1
  • ZYGOMYIA notata (Stannius, 1831);[Mycetophila];
  • ZYGOMYIA ornata Loew, 1869;
  • ZYGOMYIA ornatipennis Lane, 1948;
  • ZYGOMYIA penicillata Edwards, 1927a;Types: HmP1m
  • ZYGOMYIA pictipennis (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • ZYGOMYIA plaumanni Lane, 1951;Types: HmAfP3
  • ZYGOMYIA pseudohumeralis Caspers, 1980;
  • ZYGOMYIA ruficollis Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA rufithorax Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA semifusca (Meigen, 1818);[Mycetophila];
  • ZYGOMYIA submarginata Harrison, 1955;
  • ZYGOMYIA tonnoiri Plassmann, ;
  • ZYGOMYIA trifasciata Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA truncata Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA unispinosa Tonnoir, 1927;
  • ZYGOMYIA valepedro Chandler, 1991;Types: Hm
  • ZYGOMYIA valeriae Chandler, 1991;Types: Hm
  • ZYGOMYIA valida Winnertz, 1863;
  • ZYGOMYIA vara (Staeger, 1840);[Mycetophila];
  • ZYGOMYIA varipes Edwards, 1927a;Types: Hf
  • ZYGOMYIA zaitzevi Chandler, 1991;Types: Hm
 • ZYGOPHRONIA
  • ZYGOPHRONIA pusilla Edwards, 1927g;Types: H
Keywords: 
Mon, 2007-03-05 17:53 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith