Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłych. Gatunki rodzajów: Mycothera, Mycetophila, Staegeria.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith