Przyczynek do fauny owadow dwuskrzydlych. Rodzaje nowe: Hertwigia, Nov. Gen., Eyrucera, nov. Gen. i gatunki rodzajow Boletina, Sciophila.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith